Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2360-НР
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Местна коалиция „АТАКА, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ-СДП“ против Решение № 87-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ОИК – Лесичово, област Пазарджик

Производството е по чл. 417, ал.3 във връзка с чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Иван Колчаков, представител на местната коалиция, срещу решение № 87-МИ/НР от 22 септември 2015 г. на ОИК в община Лесичово за регистрация на кандидатската листа на Местна коалиция „АТАКА, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ-СДП“ за участие в изборите за общински съветници в община Лесичово на 25.10.2015 г., наричана по-нататък за краткост „местната коалиция“. Жалбата е постъпила и заведена в ЦИК с вх. № МИ-11-62 от 24.09.2015г.

В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на обжалваното решение в частта му, в която се отказва регистрацията на кандидата Марин Илиев Тодоров. Твърди се, че са представени всички изискуеми документи от лицето, кандидат за съответния вид избор, че Изборният кодекс не изисква изобщо представянето на документ за самоличност и че именно действията на ОИК да изисква редовен документ за самоличност са били в нарушение на чл. 414 от ИК. Обективира се искане за отмяна на оспорваното решение в частта, в която се отказва регистрацията на Марин Илиев Тодоров, като се иска от ЦИК и да даде съответните указания за регистриране на кандидата.

Жалбата е подадена директно на електронната поща на ЦИК, към нея не са приложени доказателства или други приложения. Преписката, по разпореждане на ЦИК е своевременно и надлежно окомплектована от ОИК - Лесичово и изпратена по електронната поща на ЦИК.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима, а разгледана по същество основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени всички, приложени към административната преписка документи поотделно и в тяхната съвкупност намира случая за изяснен от фактическа страна.

От мотивната част на обжалваното решение, както и от протокола от заседанието на ОИК - Лесичово се потвърждава изложеното и в жалбата обстоятелство, че единственото основание за отказа да бъде регистриран посоченият от местната коалиция кандидат е изтеклият срок на личната карта на последния.

Централната избирателна комисия намира обаче правния извод, изведен от това обстоятелство и предопределил постановяване на решението на ОИК в тази му част за неправилен, а оттам и решението за отказ да бъде регистриран кандидата за незаконосъобразно.

В чл. 414 от ИК са изброени изчерпателно всички документи, необходими за регистрацията на кандидат и те са налице в конкретния случай, видно от преписката.

Няма изискване за представяне на документ за самоличност на кандидата, а само за данните от въпросния документ.

Ясно е, че физическото лице се идентифицира с трите си имена и с единния си граждански номер, като последният е неизменен от раждането до настъпване смъртта на всяко лице.

Нещо повече, съгласно ЗБДС невалидността на документ за самоличност следва да се прогласи с нарочен акт, какъвто в случая не е налице.

Видно е от преписката, че дори да беше изискуем документ за самоличност, лицето е било в обективна невъзможност да представи актуален такъв, тъй като е бил в процес на издаване.

Отделно от това ОИК проверява служебно относимите обстоятелства за статута на всеки кандидат, съгласно изискванията на ИК чрез служебна проверка, извършвана от ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 87-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ОИК – Лесичово в частта му, в която се отказва регистрацията на кандидата за общински съветник в община Лесичово Марин Илиев Тодоров.

Указва на ОИК – Лесичово да разгледа отново заявлението на местна коалиция „АТАКА, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ-СДП“ в частта с искането за регистрирането на Марин Илиев Тодоров, ЕГН: … и да се произнесе с ново решение при спазване указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение относно тълкуването и прилагането на закона.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения