Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 236-ЕП
София, 27 април 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-44 от 25.04.2019 г. от адвокат Александър Свиленов Георгиев – упълномощен представител на партия „ВОЛЯ“, за промяна в състава на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски. Предлага се на мястото на Галина Николаева Александрова – член на РИК, да бъде назначен Станимир Ангелов Калайджиев.

Към предложението са приложени: молба от Галина Николаева Александрова за освобождаването й като член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Станимир Ангелов Калайджиев; пълномощно от Веселин Найденов Марешки в полза адвокат Александър Свиленов Георгиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, Галина Николаева Александрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, Станимир Ангелов Калайджиев, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения