Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2359-МИ
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Първомай, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-946 на ЦИК от 25.09.2015 г. от Магдалена Ламбова Ташева – упълномощен представител на ПП „Атака“ да бъде назначена за член на ОИК – Първомай, Елисавета Кирилова Николова с ЕГН …, на мястото на освободения с Решение № 2354-МИ от 25 септември 2015 г. на ЦИК Борис Атанасов Златарев.

Към предложението е приложена декларация по чл. 81, във връзка с чл. 66 от ИК и препис от дипломата на предложения нов член.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Първомай, област Пловдив, Елисавета Кирилова Николова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения