Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2359-МИ
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Първомай, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-946 на ЦИК от 25.09.2015 г. от Магдалена Ламбова Ташева – упълномощен представител на ПП „Атака“ да бъде назначена за член на ОИК – Първомай, Елисавета Кирилова Николова с ЕГН …, на мястото на освободения с Решение № 2354-МИ от 25 септември 2015 г. на ЦИК Борис Атанасов Златарев.

Към предложението е приложена декларация по чл. 81, във връзка с чл. 66 от ИК и препис от дипломата на предложения нов член.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Първомай, област Пловдив, Елисавета Кирилова Николова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения