Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2359-МИ
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Първомай, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-946 на ЦИК от 25.09.2015 г. от Магдалена Ламбова Ташева – упълномощен представител на ПП „Атака“ да бъде назначена за член на ОИК – Първомай, Елисавета Кирилова Николова с ЕГН …, на мястото на освободения с Решение № 2354-МИ от 25 септември 2015 г. на ЦИК Борис Атанасов Златарев.

Към предложението е приложена декларация по чл. 81, във връзка с чл. 66 от ИК и препис от дипломата на предложения нов член.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Първомай, област Пловдив, Елисавета Кирилова Николова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения