Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2359-ПВР/МИ
София, 3 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 358/03.04.2013 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Варна, за промяна в ОИК - Варна. Към предложението са приложени: молба от Ана Владимирова Страшимирова за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК - Варна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и заверени копия от дипломите за завършено висше образование на Десислава Марчева Бонева; пълномощно в полза на Иван Николаев Портних.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Варна, област Варна, Ана Владимирова Страшимирова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Варна, област, Десислава Марчева Бонева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения