Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2357-МИ/НР
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Евгени Николаев Точев – упълномощен представител на коалиция от партии „Реформаторски блок“ срещу решение № 86-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Бобов дол

Постъпила е жалба чрез ОИК – Бобов дол, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-60/24.09.2015 г. от Евгени Николаев Точев – упълномощен представител на коалиция от партии „Реформаторски блок“, срещу решение № 86-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Бобов дол, относно регистрация на кандидат за кмет на община Бобов дол, предложен от коалиция от партии „Реформаторски блок“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата е приложено копие от пълномощно в полза на Любен Йорданов Станчев и Евгени Николаев Точев да представляват КП „Реформаторски блок“ само заедно за територията на община Бобов дол.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Бобов дол, като заявява, че предложението за регистрация на кандидата е подадено само от Любен Йорданов Станчев като упълномощен представител на КП „Реформаторски блок“, без комисията да провери, че съгласно пълномощното коалицията се представлява от Любен Йорданов Станчев и Евгени Николаев Точев само заедно, т. е. регистрацията е извършена при неизвършена проверка на представителната власт.

След като се запозна с документите, приложени към жалбата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок, но от лице без представителна власт по пълномощие. Това е така, тъй като видно от представеното пълномощно от жалбоподателя същият може да представлява коалицията само заедно с Любен Йорданов Станчев. Отделно от това, Централната избирателна комисия счита, че не е налице и правен интерес от оспорване на решението, по което искането за регистрация на листата за кандидат за кмет на коалицията е удовлетворено изцяло. В случая жалбоподателят е коалиция „Реформаторски блок“ и упълномощените лица да я представляват не образуват отделен правен субект, различен от коалицията.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбата е недопустима.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Евгени Николаев Точев – упълномощен представител на коалиция от партии „Реформаторски блок“, срещу решение № 86-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Бобов дол, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения