Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2356-НС
София, 31 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 116-НС от 29.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-22-1288 от 30.03.2021 г. от Янко Светославов Петров срещу решение №116 от 29.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Тридесети изборен район – Шуменски. С вх. № НС-15-274 от 30.03.2021 г. РИК № 30 – Шуменски, изпраща окомплектованата преписка по жалбата. Жалбоподателят отправя искане към Централната избирателна комисия да отмени решение № 116 от 29.03.2021 г. и да наложи санкция за неспазване на чл. 161 ИК на Александър Горчев Александров. Жалбата е постъпила по електронната поща на ЦИК и не е подписана.

Като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия установи, че РИК № 30 – Шуменски, се е произнесла по сигнал от Янко Петров с вх. № 148 от 22.03.2021 г., както и че същият е бил препратен от ЦИК, постъпил с вх. № 160 от 23.03.2021 г. на РИК по компетентност, с твърдения за нарушение на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, извършени от кандидата за народен представител Александър Горчев Александров. С решението си РИК е отхвърлила сигнала поради липса на извършено изборно нарушение на чл. 161, ал. 1 ИК. Видно от представеното извлечение от протокол № 13 от 29.03.2021 г. на РИК 30 – Шуменски, решението е прието с единодушие на заседание, на което са присъствали 11 членове на РИК. Същото е обявено на 29.03.2021 г. в 18:25 часа.

Жалбата е подадена в срок съгласно чл. 73, ал. 1 ИК, но се явява недопустима. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал или жалба до РИК № 30 – Шуменски, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред районната избирателна комисия е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения от страна на кандидата за народен представител Александър Горчев Александров. Следователно лицето, депозирало сигнала пред РИК, съответно жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Янко Петров срещу решение № 116-НС от 29.03.2021 г. на РИК № 30 – Шуменски.

Решението на РИК № 30 – Шуменски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен, чрез РИК № 30 – Шуменски, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения