Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2355-МИ
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Грудев – председател на предизборния щаб на ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ срещу решение № МИ-221 от 24 септември 2015 г. на ОИК – Карлово за заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-10-218 от 24 септември 2015 г. от Георги Грудев – председател на предизборния щаб на ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ срещу решение № МИ-221 от 24 септември 2015 г. на ОИК – Карлово за заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник. По електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-218 от 25.09.2015 г. ОИК– Карлово е изпратила преписката по жалбата.

Към жалбата са приложени протокол № 18 от 24.09.2015 г. от проведено заседание на ОИК, решение № МИ-221 от 24.09.2015 г., справка от 24.09.2015 г. – НБД „Население“, писмо до кмета на община Карлово и становище на ОИК по жалбата.

Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално допустима,като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 88, ал. 1 ИК. Като прецени представените доказателства по същество приема, че жалбата е неоснователна.

С подадената жалба се оспорва решение № МИ-221 от 24.09.2015 г., с което ОИК – Карлово е заличила регистрацията на Илин Василев Василев, кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“, регистриран с решение № МИ-169 от 22.09.2015 г. на ОИК, поради липса на постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Карлово към 24.04.2015 г. За да заличи регистрацията ОИК – Карлово е взела предвид справка, издадена от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ, от която е установено, че лицето има постоянен и настоящ адрес в Община Карлово, гр. Карлово, ул. „Стражата“ № 7, ет.5 от месец май 2015 г. За да може да бъде регистрирано лицето като кандидат за общински съветник следва да отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 от ИК и § 1, т. 5 от ДР на ИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на страната към 24.04.2015 г. и поне единия от тях към тази дата да е на територията на съответната община.

С оглед изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Георги Грудев – председател на предизборния щаб на ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ срещу решение № МИ-221 от 24 септември 2015 г. на ОИК – Карлово за заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване чрез ЦИК пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения