Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2354-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 11-2 от 30.03.2021 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, подписано от представляващия Диана Василева Ефтимова, регистрирана с Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Ива Юлиянова Лазарова – председател на УС, в полза на 13 (тринадесет) лица – представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, от които 2 лица за страната и 11 лица за извън страната;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 13 (тринадесет) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 2 лица и 11 лица за извън страната.

На 29.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 13 (тринадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, от които 2 за страната и 11 за извън страната, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1.

Мариана Ангелиева Терзийска

 

2.

Йоана Кирилова Дечева

 

 

Извън страната

 

1.

Иван Иванов Иванов

 

2.

Преслава Димитрова Костова

 

3.

Николина Владимирова Доева

 

4.

Венцислав Атанасов Проданов

 

5.

Мартина Георгиева Шилева - Ноел

 

6.

Станислав Петров Петров

 

7.

Атанас Борисов Козинаров

 

8.

Емилия Мирославова Попова

 

9.

Станислав Веселинов Панев

 

10.

Вяра Любомилова Томова

 

11.

Милена Радева Апостолова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения