Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2353-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-7) от 30.03.2021 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подписано от Тодор Христов Гунчев, чрез упълномощения представител Валери Любенов Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 2184-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев – представляващ сдружението, в полза на Валери Любенов Димитров;

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 165 (сто шестдесет и пет) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 165 (сто шестдесет и пет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 165 лица.

На 30.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 156 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 9 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 156 (сто петдесет и шест) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

    №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Меглена Филипова Сиджимова

 

2.     

Елена Манолова Христозова

 

3.     

Христо Димитров Лазаров

 

4.     

Николина Костадинова Лазарова

 

5.     

Теодора Атанасова Иванова

 

6.     

Мариян Викторов Драгнев

 

7.     

Мария-Магдалена Василева Панайотова

 

8.     

Цветана Димитрова Гогалчева

 

9.     

Деян Атанасов Гогалчев

 

10.  

Димитър Асенов Тодоров

 

11.  

Диян Димитров Диков

 

12.  

Величка Димитрова Стойчева

 

13.  

Катя Василева Терзиева

 

14.  

Ана Валентинова Икономова

 

15.  

Ангел Паскалев Терзиев

 

16.  

Васил Венциславов Василев

 

17.  

Николай Кирилов Шабанов

 

18.  

Фанка Георгиева Точева

 

19.  

Румен Филипов Филипов

 

20.  

Ангел Филипов Янев

 

21.  

Нико Василис Кавекос

 

22.  

Николина Николаева Бисерова

 

23.  

Соня Георгиева Димитрова

 

24.  

Десислава Йорданова Йонева

 

25.  

Валери Кирилов Йонев

 

26.  

Габриела Веселинова Василева

 

27.  

Веселин Върбанов Василев

 

28.  

Златка Емилова Василева

 

29.  

Силвия Иванова Бисерова-Виденова

 

30.  

Николай Иванов Бисеров

 

31.  

Явор Георгиев Гешев

 

32.  

Мая Йорданова Кирилова

 

33.  

Цветан Георгиев Лалов

 

34.  

Нонка Ангелова Попова

 

35.  

Йорданка Борисова Младенова

 

36.  

Борислав Тодоров Георгиев

 

37.  

Катерина Димитрова Зъбчева

 

38.  

Ангел Георгиев Ангелов

 

39.  

Атанас Петров Дамянов

 

40.  

Боряна Маринова Георгиева

 

41.  

Веселина Сталева Кръстева

 

42.  

Галина Петкова Николова

 

43.  

Гергана Стойкова Коларова

 

44.  

Данко Семов Добрев

 

45.  

Диана Христова Мерджанова

 

46.  

Димка Лачева Георгиева

 

47.  

Добромир Добрев Георгиев

 

48.  

Донка Милева Щерева

 

49.  

Елена Москос Христозова

 

50.  

Емилия Димитрова Славова

 

51.  

Живко Янчев Вълчев

 

52.  

Златка Димитрова Миланова

 

53.  

Златко Добромиров Георгиев

 

54.  

Златко Тодоров Бойчев

 

55.  

Иванка Наскова Копрянова

 

56.  

Иванка Недева Ангелова

 

57.  

Камен Стратиев Василев

 

58.  

Каролина Росенова Якимова

 

59.  

Кольо Динев Жеков

 

60.  

Константина Миткова Иванова

 

61.  

Коста Ангелов Костов

 

62.  

Мирослав Емилов Арабов

 

63.  

Николай Митков Колев

 

64.  

Николина Георгиева Гешева

 

65.  

Палмина Димитрова Арнаудова

 

66.  

Райчо Янков Белев

 

67.  

Росица Делчева Русева

 

68.  

Светла Веселинова Сидерова

 

69.  

Тонка Димитрова Петева

 

70.  

Юлвие Изет Нури

 

71.  

Янаки Славчев Янакиев

 

72.  

Савина Александрова Чимева

 

73.  

Борислава Атанасова Терзийска

 

74.  

Таня Георгиева Купенова

 

75.  

Стоян Боянов Велинов

 

76.  

Невена Михайлова Пулева

 

77.  

Димитрина Костадинова Митрева

 

78.  

Виолета Методиева Джалева

 

79.  

Лили Борисова Грънчарова

 

80.  

Мария-Виктория Йорданова Митова

 

81.  

Даниела Симеонова Цурева

 

82.  

Йордан Христов Николов

 

83.  

Стефка Борисова Малинова

 

84.  

Калинка Любенова Георгиева-Малинова

 

85.  

Борислава Петрова Ризова

 

86.  

Иван Александров Ризов

 

87.  

Боян Тиханов Николов

 

88.  

Татяна Стойкова Църкварска

 

89.  

Венцислав Костадинов Петков

 

90.  

Тодор Георгиев Димов

 

91.  

Мая Милчева Зонева

 

92.  

Снежана Борисова Угринова

 

93.  

Надя Веселинова Кръстева

 

94.  

Албена Тасева Кръстева

 

95.  

Венка Емилова Грозданова

 

96.  

Здравка Кирилова Ковачева

 

97.  

Соня Любенова Цветкова

 

98.  

Димитрина Кирилова Дамбова

 

99.  

Даниела Дилянова Захариева

 

100.                

Дилян Любомиров Анастасов

 

101.                

Анна Димитрова Димитрова

 

102.                

Мая Асенова Малинова

 

103.                

Иван Благоев Самарджийски

 

104.                

Тодор Аспарухов Магдалинчев

 

105.                

Тодор Кирилов Петров

 

106.                

Десислава Василева Петрова

 

107.                

Димитър Иванов Ковачев

 

108.                

Иван Георгиев Георгиев

 

109.                

Ангел Валериев Ичев

 

110.                

Иван Любенов Христов

 

111.                

Мариана Георгиева Коемджиева

 

112.                

Александра Василева Ангова

 

113.                

Иван Георгиев Костадинов

 

114.                

Мария Бисерова Марангозова

 

115.                

Теодор Иванов Божинов

 

116.                

Иван Георгиев Мицков

 

117.                

Стоя Георгиева Ичева

 

118.                

Росица Георгиева Аршинкова

 

119.                

Иван Димитров Симеонов

 

120.                

Иван Асенов Шопов

 

121.                

Васил Димитров Мутафчиев

 

122.                

Петър Атанасов Кръстилов

 

123.                

Спас Андреев Андреев

 

124.                

Илия Тодоров Белчев

 

125.                

Васка Андреева Андреева

 

126.                

Андрей Спасов Андреев

 

127.                

Елена Тодорова Бангачева

 

128.                

Карамфила Илиева Бойчева

 

129.                

Красимир Георгиев Дафков

 

130.                

Димитър Яковов Москов

 

131.                

Красимир Димитров Бойчев

 

132.                

Магдалена Стефанова Георгиева

 

133.                

Мария Драгойчева Праматарова

 

134.                

Таня Георгиева Ванова

 

135.                

Иванка Костадинова Ципарова

 

136.                

Рената Божидарова Божикова-Узунова

 

137.                

Вангелия Симеонова Керезиева

 

138.                

Венета Симеонова Душкова

 

139.                

Лидия Димитрова Шумарова

 

140.                

Величка Мавродиева Мегданова

 

141.                

Антоанета Георгиева Витанова

 

142.                

Величка Илиева Шербетова

 

143.                

Величка Димитрова Кирева

 

144.                

Гина Костадинова Панова

 

145.                

Георги Николов Геров

 

146.                

Илия Василев Делигьозов

 

147.                

Димитър Христов Боянчев

 

148.                

Любен Каменов Хаджиев

 

149.                

Надежда Николаева Шиндова

 

150.                

Атанас Иванов Стамов

 

151.                

Елена Леонидова Джамбазова

 

152.                

Марко Петров Марков

 

153.                

Атанас Димитров Хаджиев

 

154.                

Магдалина Леонидова Милушева

 

155.                

Георги Иванов Самаров

 

156.                

Катя Георгиева Събева-Рупчина

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения