Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2352-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30, чл. 39 и чл. 40 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

2. За целите на проверката районните избирателни комисии не по-късно от 8 април 2021 г. предават на териториалните звена на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите. За предаването на списъците се съставя приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между РИК и съответното ТЗ „ГРАО“.

За констатирани липси РИК уведомяват незабавно ЦИК.

3.  За целите на проверката Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ на хартиен носител, получените от СИК извън страната сканирани избирателни списъци, в срок не по-късно от 8 април 2021 г. За предаването на списъците се съставя в 2 екземпляра приемо-предавателен протокол между ЦИК и ГД „ГРАО“.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, включително и дописаните (под чертата);

б) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на гласувалите извън страната;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а“ и „б“ в електронен вид;

г) проверка за наличие на лица, фигуриращи повече от един път сред въведените по букви „а“ и „б“;

д) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци за проверяваните по букви „а“ и „б“ избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г“ и „д“;

ж) изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е“;

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

5. За лицата по т. 4, букви „а“ и „б“ се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство;

е) вписани в избирателен списък по настоящ адрес и гласували по постоянен адрес.

6. При проверката за наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, и при извършване на визуалния контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, следва да се имат предвид правилата относно дописване на избиратели в избирателния списък (под чертата), уредени в т. 5.1. и т. 5.2. на раздел ІІІ от Методическите указания на Централната избирателна комисия за СИК в страната при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2261-НС от 19 март 2021 г. на ЦИК, т. 17 от Решение № 2274-НС от 20.03.2021 г. и т. 10 и т. 11 от Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г.

7. Ако при проверката се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на ИК, ГД „ГРАО“ изготвя списък на тези лица по групи съгласно т. 5.1. и т. 5.2. на раздел ІІІ от Методическите указания за СИК, който се предава в ЦИК, ведно с приложени към списъка копия от съответната страница на избирателния списък и представените при гласуването удостоверения (приложение № 15-НС, № 16-НС, № 19-НС), декларация (Приложение № 17-НС) и други.

8. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските администрации с приемно-предавателни протоколи.

9. След извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължава да върне получените списъци по т. 3 на ЦИК с приемно-предавателен протокол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения