Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2352-МИ
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Боян Ангелов Иванов и Иван Йорданов Димитров срещу решение № 61 на ОИК в община Търговище, област Търговище

Постъпили са жалби до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Търговище от Боян Ангелов Иванов и Иван Йорданов Димитров срещу решение № 61 от 18.09.2015 г. на ОИК в община Търговище, относно съставяне на акт за установяване на административно нарушение на лицата Иван Гранитски, Иван Гайтанджиев и Боян Ангелов, за извършено нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

Жалбите са заведени във входящия регистър на ОИК – Търговище, под № 113 от 24.09.2015 г. Жалбите са постъпили в ЦИК по електронната поща и са заведени с вх. № МИ-15-918 от 24.09.2015 г. и вх. № МИ-15-943 от 25.09.2015 г. Жалбите са комплектувани от ОИК, като са представени следните документи: протокол № 13 от проведено заседание на ОИК в община Търговище на 18.09.2015 г., решение № 61 от 18.09.2015 г. с отбелязване за обявяване на решението и писмо от областния управител на област Търговище, ведно с доклад от Галя Петрова Панайотова – директор на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов“ до началник на РИО – Търговище, разпечатка от интернет, писмо до председателя на ОИК – Търговище, от ВПД Директор ОД на МВР – Търговище.

Жалбоподателите считат, че обжалваното от тях решение е нищожно и издадено извън пределите на компетентността на ОИК в община Търговище. Излагат твърдения, че както към момента на извършване на посоченото нарушение, така и към датата на постановяване на обжалваното решение, предизборната кампания на територията на Република България не е открита, предвид което е неприложима разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

С оглед на горното и след като разгледа преписките по обжалваното решение Централната избирателна комисия приема следното:

Видно от приложения към преписките доклад от Галя Петрова Панайотова е, че датата на нарушението, предмет на решение № 61 от 18.09.2015 г., е 16.09.2015 г.

Съгласно чл. 175 от Изборния кодекс предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. Датата 16.09.2015 г. на извършеното нарушение попада извън нормативно определения период за провеждане на предизборна кампания. Следователно ОИК в община Търговище неправилно прилага чл. 182, ал. 1 от ИК, тъй като датата на нарушението е извън предизборната кампания.

Във връзка с изложеното Централната избирателна комисия приема, че макар и наименувани жалби, същите представляват сигнали по смисъла на чл. 185 от ИК. При така направения извод, сигналите от Боян Ангелов Иванов и Иван Йорданов Димитров следва да бъдат разгледани по реда на чл. 185, ал. 2 от ИК. Компетентността е предоставена на областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на решение № 61 от 18.09.20156 г. на ОИК в община Търговище, област Търговище.

Изпраща преписките на областния управител на област Търговище за произнасяне по компетентност съгласно мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения