Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2350-МИ/НР
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Генади Симеонов Георгиев – независим кандидат за общински съветник в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и Ваня Ценова Вишнарова – представляваща инициативния комитет за издигане кандидатурата на Генади Симеонов Георгиев за независим кандидат за общински съветник, срещу решение № 141-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Враца

Постъпила е жалба чрез ОИК – Враца, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-942/25.09.2015 г. от Генади Симеонов Георгиев – независим кандидат за общински съветник в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и Ваня Ценова Вишнарова – представляваща инициативния комитет за издигане кандидатурата на Генади Симеонов Георгиев за независим кандидат за общински съветник, срещу решение № 141-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Враца, относно заличаване регистрацията на кандидатска листа на Генади Симеонов Георгиев за независим кандидат за общински съветник в община Враца.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 52/25.09.2015 г. на ОИК – Враца; решение № 141-МИ/24.09.2015 г. на ОИК – Враца; уведомително писмо с изх. № 64/24.09.2015 г. до представляващия инициативния комитет за приемане на решение № 141-МИ, връчено лично на 24.09.2015 г. в 18,10 ч.; протокол от заседание на ОИК – Враца, от 24.09.2015 г., ведно със списък за гласуване на присъстващите членове на комисията; протокол от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ – Враца, от 23.09.2015 г. с отразени данни от извършената проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на Генади Симеонов Георгиев като независим кандидат за общински съветник; протокол за приемане от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ – Враца, от 24.09.2015 г.

Жалбоподателите оспорват посоченото по-горе решение на ОИК – Враца, като заявяват своето искане за нова проверка на ТЗ на ГД „ГРАО“ в присъствието на член на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Генади Симеонов Георгиев.

След като се запозна с документите, приложени към жалбата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но по същество е неоснователна.

С решение № 135-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Враца, е регистрирала кандидатската листа на Генади Симеонов Георгиев като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет за общински съветник в община Враца, при неприключила процедура. От протокола за извършена проверка на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ от 23.09.2015 г. се установява наличие на 395 коректни записа при изискуеми не по-малко от 500.

Общинската избирателна комисия – Враца, след получаване на протокола за извършената проверка правилно е взела решение № 141-МИ от 24.09.2015 г. за заличаване регистрацията на Генади Симеонов Георгиев съгласно чл. 418, ал. 5 от ИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Враца, е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Генади Симеонов Георгиев – независим кандидат за общински съветник в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и Ваня Ценова Вишнарова – представляваща инициативния комитет за издигане кандидатурата на Генади Симеонов Георгиев за независим кандидат за общински съветник, срещу решение № 141-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Враца, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения