Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2349-МИ/НР
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ситово, област Силистра

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-944 от 25.09.2015 г. от Мариана Петрова Панова – упълномощен представител на партия „ГЕРБ“, за промяна в ОИК – Ситово. Предлага се на мястото на Ваня Йорданова Драгоева – член на комисията, да бъде назначена Галина Георгиева Шербанова. Към искането са приложени: заявление за освобождаване като член на ОИК – Ситово от Ваня Йорданова Драгоева, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Галина Георгиева Шербанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ситово, област Силистра, Ваня Йорданова Драгоева, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ситово, област Силистра, Галина Георгиева Шербанова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

                                                           


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения