Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2348-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-8) от 30.03.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение № 2188-НС от 09.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, в полза на 117 (сто и седемнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 117 (сто и седемнадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 117 лица.

На 30.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 115 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 115 (сто и петнадесет) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Йорданка Иванова Генчина

 

2.     

Александър Ваклинов Атанасов

 

3.     

Бона Николова Вълканова

 

4.     

Веселина Асенова Хадженова

 

5.     

Иванка Василева Миткова

 

6.     

Румяна Асенова Чолакова

 

7.     

Ирина Генева Демирева

 

8.     

Елина Иванова Ладжева-Савкова

 

9.     

Гинка Иванова Зайкова

 

10.  

Тодорка Христева Атанасова

 

11.  

Асен Райчев Ангелов

 

12.  

Асен Ангелов Кръстев

 

13.  

Георги Димитров Петров

 

14.  

Петя Христова Царова

 

15.  

Валентина Христова Стойчева

 

16.  

Иван Асенов Кръстев

 

17.  

Мартин Георгиев Чаушев

 

18.  

Елисавета Николова Василева

 

19.  

Тодор Атанасов Колев

 

20.  

Йордан Иванов Пенчев

 

21.  

Ивелина Наскова Алваджиева

 

22.  

Атанаска Николова Николова

 

23.  

Надя Ангелова Иванова

 

24.  

Гергана Атанасова Филипова

 

25.  

Атанас Ангелов Колев

 

26.  

Ивайло Иванов Куманов

 

27.  

Атанас Павлов Балев

 

28.  

Кръстю Кирилов Стефанов

 

29.  

Ирина Христова Михайлова

 

30.  

Мирослав Иванов Тачев

 

31.  

Запрян Тодоров Авджиев

 

32.  

Атанас Васков Тачев

 

33.  

Танка Василева Колева

 

34.  

Иван Георгиев Манев

 

35.  

Петър Василев Кузманов

 

36.  

Георги Иванов Кузманов

 

37.  

Васко Спасов Кузмов

 

38.  

Рангел Стефанов Матев

 

39.  

Петър Димитров Тичински

 

40.  

Василена Ангелова Младенова

 

41.  

Йордан Колев Петков

 

42.  

Георги Петров Григоров

 

43.  

Рани Махиуб Бурбара

 

44.  

Рангел Димитров Иванов

 

45.  

Стела Николова Петрова

 

46.  

Йорданка Иванова Стоицова

 

47.  

Невена Йорданова Златкова

 

48.  

Гергана Николова Гачева

 

49.  

Илиана Павлинова Найденова

 

50.  

Радка Бойчева Колешева

 

51.  

Стоянка Георгиева Кръстанова

 

52.  

Никола Стоянов Стоянов

 

53.  

Манол Кочев Христев

 

54.  

Драган Костадинов Раев

 

55.  

Радослав Костадинов Раев

 

56.  

Светлана Бисерова Дюлева

 

57.  

Людмила Петкова Младенова

 

58.  

Светослава Сашова Караджова

 

59.  

Ангелина Симеонова Лилковска

 

60.  

Михаил Димитров Кръстанов

 

61.  

Асен Евгениев Михайлов

 

62.  

Йордан Светозаров Пунгеров

 

63.  

Мартин Асенов Стоенчев

 

64.  

Данаил Иванов Данаилов

 

65.  

Божидарка Костадинова Керкенезова-Вълчева

 

66.  

Иван Костадинов Манов

 

67.  

Мирослав Георгиев Бухалов

 

68.  

Мария Николова Манова

 

69.  

Георги Спасов Дърмонов

 

70.  

Величка Иванова Тъканова

 

71.  

Пенка Спасова Стойчева

 

72.  

Ивета Радева Григорова

 

73.  

Николина Иванова Маркова

 

74.  

Бойка Петрова Мишева

 

75.  

Иван Георгиев Мишев

 

76.  

Теменужка Райчова Донкова

 

77.  

Мария Валентинова Донкова

 

78.  

Стефка Руменова Смилкова

 

79.  

Костадинка Велчова Костадинова

 

80.  

Татяна Иванова Халилова

 

81.  

Кирил Станимиров Марков

 

82.  

Наталия Илиева Сариева

 

83.  

Симона Любенова Михайлова

 

84.  

Ирена Славчова Михайлова

 

85.  

Румяна Димитрова Данаилова

 

86.  

Борислав Петров Стоянов

 

87.  

Славяна Златанова Иванова

 

88.  

Кирил Леонов Кирилов

 

89.  

Невена Иванова Грошкова

 

90.  

Георги Русков Вълчев

 

91.  

Йото Вушев Йотов

 

92.  

Румен Илиев Бонински

 

93.  

Стилян Петров Димитров

 

94.  

Емилия Младенова Петрова

 

95.  

Красимир Иванов Маринов

 

96.  

Фердо Стефчов Иванов

 

97.  

Диляна Костадинова Иванова

 

98.  

Сашо Кирилов Печеняков

 

99.  

Ивайло Петров Христов

 

100.                

Славей Кирилов Тоширов

 

101.                

Зоро Борисов Велевски

 

102.                

Иван Христов Станев

 

103.                

Данка Цветанова Павлова

 

104.                

Борка Георгиева Иванова

 

105.                

Красимир Бенчев Кунчев

 

106.                

Николай Петров Иванов

 

107.                

Румяна Михайлова Савкинска

 

108.                

Марин Данов Петков

 

109.                

Лилия Бориславова Негойчева

 

110.                

Пелагия Кирова Гетова

 

111.                

Митко Тенев Иванов

 

112.                

Иванка Кръстева Пейчева

 

113.                

Мария Георгиева Демирева

 

114.                

Иванка Великова Стоянова

 

115.                

Димитринка Дочева Димитрова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения