Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2347-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от адв. Никола Стойчев като упълномощен представител на коалиция от партии „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ-ВОЛЯ И НФСБ“ срещу Решение № 173-НС от 24.03.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски

Производството е по реда на чл. 73, ал.1 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба, подадена от адв. Никола Стойчев, като упълномощен представител на коалиция от партии „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ И НФСБ“ срещу Решение № 173-НС от 24.03.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски. Жалбата е постъпила чрез РИК 17 – Пловдивски, с оригинално придружително писмо в ЦИК, заедно с цялата преписка с вх. № НС-10-157 от 30.03.2021 г. С обжалваното решение цитираната РИК се е произнесла по повод сигнали, подадени от Карловския общински инспекторат за извършени нарушения на чл.183, ал. 3 от Изборния кодекс, изразяващо се в поставяне на предизборни агитационни материали, плакати на кандидати на коалицията жалбоподател на нерегламентирани места.

Видно от представения протокол от заседанието, в присъствието на петнадесет членове от комисията с пълно мнозинство РИК 17 – Пловдивски, е постановила своето решение, с което е констатирала извършено нарушение на нормата на чл. 183, ал. 3 ИК и е указала на кмета на община Карлово на основание чл. 186, ал. 1 ИК да премахне агитационните материали, предмет на производството.

Твърденията в жалбата са за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на атакуваното пред ЦИК решение на РИК 17 – Пловдивски.

Оплакванията са, че обжалваното решение е взето при неизяснена фактическа обстановка, поради това че не била извършена проверка по сигнала, липсвали мотиви защо е преценено, че материалите са агитационни и т.н. По-нататък се твърди, че към обжалваното решение не били приложени процесните материали, което препятствало възможността за защита. Претендира се прогласяване за нищожно на обжалваното решение, а при евентуалност – отмяна на оспорваното решение като незаконосъобразно. Жалбата е допустима, подадена от легитимирано лице и в срока, предвиден в чл. 73, ал. 1 ИК. Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа поотделно и в съвкупност всички, събрани по преписката доказателства и изложени доводи както от жалбоподателя, така и в обстоятелствената част на обжалваното решение, намира от фактическа и правна страна следното:

Изложените в жалбата доводи са несъстоятелни, бланкетни и не кореспондират с относимите факти, установени по случая.

Обратно на горното, обжалваното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка, правилно е кредитиран представеният по преписката констативен протокол, установяващ по безспорен начин нарушенията и в какво се изразяват, а също така и местата на извършването им и представляващ официален документ, издаден от съответния орган в кръга на правомощията му.

Към преписката са приложени и процесните материали, които са очевидно агитационни такива по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК.

В обстоятелствената част на обжалваното решение се съдържат и мотиви, макар и кратки, но достатъчно ясно обосноваващи наличието на констатираното нарушение.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ изцяло жалба от адв. Никола Стойчев, като упълномощен представител на коалиция от партии „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ срещу Решение № 173-НС от 24.03.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски.

Решението на РИК 17 – Пловдивски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, в тридневен срок от публикуване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ИИ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения