Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2346-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-165 от 30.03.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Заявлението е подписано от Сезгин Юсеин Мехмед – упълномощен представител на представляващия партията Мустафа Сали Карадайъ.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ – представляващ партията, в полза на Сезгин Юсеин Мехмед;

- списък съдържащ имената на 100 (сто) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-408 от 30.03.2021 г. се установи, че всички лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2087-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

1.     

Симона Сергеева Трифонова

 

2.     

Сунай Халибрям Мехмед

 

3.     

Раим Хюсеин Садула

 

4.     

Вайде Базит Еюб

 

5.     

Хюлия Риза Сюлейман-Хайрулла

 

6.     

Дженгис Исмет Рахим

 

7.     

Сали Фикретов Съртмачев

 

8.     

Кудрет Даудов Делиибрямов

 

9.     

Ферхад Юсеинов Юмеров

 

10.  

Нурхан Адемов Кязимов

 

11.  

Хасан Реджебов Хасанов

 

12.  

Рамадан Хабиб Ариф

 

13.  

Мартин Петров Ширков

 

14.  

Азис Осман Азис

 

15.  

Аврам Иванов Асенов

 

16.  

Ваит Рамисов Моллахасанов

 

17.  

Горан Пламенов Шекеров

 

18.  

Веселин Любенов Хаджиев

 

19.  

Милен Дамянов Парушев

 

20.  

Ерол Али Хасан

 

21.  

Михаил Младенов Чакъров

 

22.  

Севдалин Рафаилов Демиров

 

23.  

Севда Малинова Къран

 

24.  

Варол Мустафа Мустафа

 

25.  

Даниел Славов Асенов

 

26.  

Албен Насков Драганов

 

27.  

Вели Себахтин Вели

 

28.  

Юзкан Реджеб Али

 

29.  

Ангел Емилов Атанасов

 

30.  

Джейхан Джевджет Ахмед

 

31.  

Стамен Северинов Митков

 

32.  

Емил Валентинов Емилов

 

33.  

Мюмюн Тунджай Нешад

 

34.  

Левен Иванов Ангелов

 

35.  

Стефко Калчев Миланов

 

36.  

Кемал Мехмед Ефраим

 

37.  

Илхан Иляз Иляз

 

38.  

Христо Асенов Христов

 

39.  

Славчо Янков Якимов

 

40.  

Деян Каменов Киров

 

41.  

Диана Василева Кирова

 

42.  

Нуртен Йонтар

 

43.  

Белчо Енчев Жеков

 

44.  

Хюсеин Догру

 

45.  

Хасан Билялов Хюсеинов

 

46.  

Хасан Бейтула Ахмед

 

47.  

Неша Карамфилова Джебеджи

 

48.  

Мехмед Тахир Мустафа

 

49.  

Невзат Карани Юмер

 

50.  

Юлиян Иванов Сираков

 

51.  

Адриан Христов Огнянов

 

52.  

Николай Йорданов Ников

 

53.  

Давид Миленов Давидов

 

54.  

Ефтим Алеков Събев

 

55.  

Али Исмаилов Кесов

 

56.  

Ангел Асенов Шиваров

 

57.  

Кемал Хюсеин Мола

 

58.  

Ибрахим Ахмедов Мехмедов

 

59.  

Николай Щилянов Мартинов

 

60.  

Шевкед Ахмедов Халимов

 

61.  

Гюнел Зеадинов Алимов

 

62.  

Митко Славов Банков

 

63.  

Юксел Юсмен Тасин

 

64.  

Юскан Осман Филиз

 

65.  

Николай Миленков Чавдаров

 

66.  

Ибрахим Аптула Халил

 

67.  

Орхан Неждет Сали

 

68.  

Светлин Емилов Миланов

 

69.  

Севдалин Стефанов Радев

 

70.  

Ахмед Хълми Мехмед

 

71.  

Аяз Серкан

 

72.  

Гюрдал Нурхан Бехадин

 

73.  

Осман Ахмед Ахмед

 

74.  

Сергей Николов Димитров

 

75.  

Емил Юлиянов Вандев

 

76.  

Наско Добрев Златев

 

77.  

Сивко Русев Стоев

 

78.  

Красимир Орлинов Белинов

 

79.  

Бахтияр Юсеин Юмер

 

80.  

Себахаттин Али Кючук

 

81.  

Ридван Аптула Мехмед

 

82.  

Мюзеям Ниязи Рашид

 

83.  

Юсеин Есман Местан

 

84.  

Илхан Ферад Ибрям

 

85.  

Метин Хюсеин Джелил

 

86.  

Левен Деянов Давидов

 

87.  

Мегдат Назми Ибрям

 

88.  

Лютви Хасан Ахмед

 

89.  

Ахмед Мюмюнов Мехмедов

 

90.  

Антон Стефанов Симеонов

 

91.  

Емил Антонов Миланов

 

92.  

Бедри Фаик Ахмед

 

93.  

Мартин Мартинов Асенов

 

94.  

Диана Атанасова Михайлова

 

95.  

Семат Халит Йорен

 

96.  

Фахри Ватансевер

 

97.  

Ридван Адем Закир

 

98.  

Ахмед Халил Ахмед

 

99.  

Неджат Мюмюн Осман

 

100.                

Метин Юсеинов Мехмедов

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения