Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2345-МИ/НР
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Димитров Костов, в качеството му на представляващ местна коалиция „Всички за долината“, срещу решение № 98 от 21 септември 2015 г. на ОИК в община Дългопол

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Дългопол от Красимир Димитров Костов в качеството му на представляващ местна коалиция „Всички за долината“ срещу решение № 98 от 21 септември 2015 г. на ОИК в община Дългопол. Жалбата е заведена в ОИК – Дългопол, под № 4 от 24.09.2015 г.. Жалбата е заведена в ЦИК с вх. № МИ-15-921 от 24.09.2015 г. Приложено е решение № 98 от 21 септември на ОИК – Дългопол.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и за незаконосъобразно поради противоречие с Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК, като счита, че с обжалваните решения не е определен нито броят на членовете във СИК, нито техният състав.

С Решение № 2249-МИ/НР от 17 септември 2015 г. на ЦИК по жалба на Красимир Димитров Костов в качеството му на представляващ местна коалиция „Всички за долината“ са отменени като незаконосъобразни решение № 24 от 12.09.2015 г. и решение № 26 от 13.09.2015 г. на ОИК – Дългопол. Преписката е върната на ОИК – Дългопол, за произнасяне съобразно мотивите на решението. Общинската избирателна комисия – Дългопол при новото произнасяне да определи броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум.

Решение № 98 от 21.09.2015 г. на ОИК – Дългопол, е постановено в изпълнение на указанията, дадени с отменителното Решение № 2249-МИ/НР от 17 септември 2015 г. на ЦИК. При новото постановяване ОИК не е съобразила мотивите на отменителното решение относно тълкуването и прилагането на закона във връзка с определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция.

С решение № 98 от 21 септември 2015 ОИК – Дългопол, е определила общ брой места в секционните избирателни комисии, брой членове в СИК в зависимост от броя избиратели, като е посочила общ брой на СИК със 7 членове и общ брой членове в тези СИК, съответно общ брой на СИК със 9 членове и общ брой членове в тези СИК. В същото решение е определен съставът на СИК за съответните политически партии и коалиции чрез възпроизвеждане на разпоредбата на т. 13 от Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Съгласно разпоредбата на т. 2 от Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК след влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК по отделно съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум. Общинската избирателна комисия в община Дългопол не е изпълнила това свое задължение с обжалваното решение. Поради гореизложеното обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно поради противоречието му с Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Като не е определила броя на членовете във всяка СИК поотделно съобразно броя на избирателите в съответната секция, ОИК затруднява провеждането на консултациите при кмета на община Дългопол за определянето съставите на СИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решение № 98 от 21 септември 2015 г. на ОИК – Дългопол, подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК. Подадената жалба на 24 септември 2015 г. срещу посоченото решение на ОИК – Дългопол, се явява подадена в срок от лице с правен интерес и активна легитимация и е допустима за разглеждане от ЦИК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Обжалваното решение е постановено при пряко противоречие с Решение № 1984-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. Като не е определила броя на членовете във всяка СИК поотделно съобразно броя на избирателите в съответната секция, ОИК затруднява провеждането на консултациите при кмета на община Дългопол за определянето съставите на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 98 от 21 септември 2015 г. на ОИК – Дългопол.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Дългопол, за определяне с решение броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения