Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2344-МИ
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Александър Христов Йолев за кмет на община Благоевград, срещу решение № 164-МИ от 23.09.2015 г. на ОИК – Благоевград

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-927/24.09.2015 г. и в оригинал с вх. № МИ-12-16/25.09.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК – Благоевград, от инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Александър Христов Йолев за кмет на община Благоевград, срещу решение № 164-МИ от 23.09.2015 г. на ОИК – Благоевград.

Към жалбата са приложени: становище от ОИК – Благоевград до ЦИК; копие на решение № 164-МИ от 23.09.2015 г. на ОИК – Благоевград; протокол № 8 от заседание на ОИК от 23.09.2015 г.; приемо-предавателен протокол за предаден на ТЗ на ГД „ГРАО“ списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за кмет на община Благоевград; предложение от инициативния комитет до ОИК – Благоевград; удостоверение за регистрация на инициативен комитет; заявление за съгласие от кандидата за кмет; декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидата за кмет; декларация по чл. 414, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 397, ал. 1 от ИК от кандидата за кмет.

С обжалваното решение ОИК – Благоевград, заличава регистрацията на Александър Йолев като независим кандидат за кмет на община Благоевград. В решението си за заличаване на регистрацията ОИК – Благоевград е посочила, че с писмо изх. № 015/23.09.2015 г. от служба „ГРАО“ е установено, че не са изпълнени условията на чл. 418, ал. 1 от ИК, както и указанията на ЦИК съгласно Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г. и Решение № 1637-МИ от 31 август 2015 г.

Жалбоподателят счита, че постановеното решение на ОИК – Благоевград, е незаконосъобразно и необосновано. Твърди се, че съгласно разпоредбата на чл. 418, ал. 1 от ИК общинската избирателна комисия следва да предаде незабавно за проверка списъка на избирателите, подкрепящи кандидатурата, в структуриран електронен вид на съответното ТЗ на ГД „ГРАО“, а не това да бъде извършено от заявителя. Същото задължение според жалбоподателя е изведено и в Решение № 1637-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК, определящо реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети. Във връзка с горното счита, че ОИК – Благоевград, не е изпълнила задължението си да предаде за проверка списъка и по този начин абсолютно неправилно и необосновано за неизпълнение на собствените си задължения ОИК е санкционирала инициативния комитет, като е заличила регистрацията на предложения кандидат. Според жалбоподателя са представени всички необходими документи съгласно Изборния кодекс за регистрация на кандидата им, включително и в структуриран електронен вид на списъка на избирателите, подкрепящи участието на независимия кандидат за кмет на община Благоевград – Александър Христов Йолев.

Жалбоподателят счита, че са изпълнени изискванията на закона за съдържанието на електронния вариант на списъка, тъй като същият съдържа необходимия брой избиратели, подкрепящи независимия кандидат, техните имена, ЕГН и постоянен адрес в последователността, в която избирателите са вписани в списъка.

Поради изложените съображения в жалбата жалбоподателят моли обжалваното решение № 164-МИ от 23.09.2015 г. да бъде отменено изцяло като неправилно и необосновано.

Общинската избирателна комисия изразява становище за законосъобразност и правилност на постановеното решение № 164-МИ от 23.09.2014 г. С решение № 162-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Благоевград, регистрира Александър Христов Йолев като независим кандидат за кмет на община Благоевград за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г., издигнат от инициативен комитет. Предложението е подадено с вх. № 151/22.09.2015 г. в 18,00 ч., ведно с изискуемите документи съгласно Изборния кодекс, включително списък с избирателите, подкрепящи независимия кандидат – на хартиен носител, описани подробно в протокол и списък с избиратели, подкрепящи независимия кандидат, и в неструктуриран електронен вид. В тази връзка решение № 162-МИ е постановено в хипотезата на неприключила проверка на процесния списък и в условията на неприключила процедура по чл. 417, ал. 2 от ИК. Видно от представеното заверено копие на приемо-предавателен протокол за предаване на 208 бр. листове със заявени от инициативния комитет 2048 избиратели, участвали в подписката, ОИК – Благоевград, е представила в ТЗ на ГД „ГРАО“ – Благоевград, представения лично от жалбоподателя Йолев в електронен формат списък с избирателите (на флаш), подкрепящи независимия кандидат в неизискуемия вид и с писмо изх. № 015 от 23.09.2015 г. ръководителят на ТЗ „ГРАО“ – Благоевград, позоваващ се на Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г. и Решение № 1637-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК, е констатирано, че не може да бъде извършена проверката по същество, тъй като представеният в електронен вид списък е в несъответстващ формат и вид, във връзка с което проверката е възпрепятствана дотолкова, че същата не може да бъде извършена п същество, тъй като прилаганият в случая от ГД „ГРАО“ и Национална база данни „Население“ софтуерен продукт не може да сработи и изпълни функциите, за които е създаден. На извънредно заседание на 23.09.2015 г. в 12,00 ч. с единодушие при наличие на необходимото мнозинство е прието обжалваното решение, с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 418, ал. 1 от ИК ОИК – Благоевград, е заличила регистрацията на жалбоподателя като независим кандидат за кмет на община Благоевград, издигнат от инициативен комитет, извършена с решение № 162-МИ от 22.09.2015 г., както и анулира и издаденото му удостоверение. Общинската избирателна комисия счита, че при спазване на разпоредбите на чл. 418, ал. 1 във връзка с чл. 416, ал. 2, изр. второ и чл. 57, ал. 1, т. 35 от ИК, Решение № 644-МИ от 5 август 2014 г. и Решение № 1637-МИ от 31 август 2015 г. и Решение № 264-МИ от 30.04.2014 г. относно реда на проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат, всички, отнасящи се до прилагане на императивните разпоредби на чл. 416, ал. 2, изр. второ във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 35 от ИК, определящи формата, структурирания електронен вид на списъците, както и реда за проверка на същите за участие на независимите кандидати и при спазване на реда за изпълнението им без забава и по законосъобразност са се произнесли с обжалваното решение. Общинската избирателна комисия моли Централната избирателна комисия да потвърди решение № 164-МИ от 23.09.2015 г. като правилно и законосъобразно и произнесено при стриктно спазване на материалния закон.

При преглед на цялата преписка, представена към жалбата се установи следното:

В ОИК – Благоевград е постъпило предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за кмет на община Благоевград – Александър Христов Йолев, което е заведено с вх. № 151 от 22.09.2015 г. в 18,00 ч.

Към предложението са приложени изискуемите документи съгласно Изборния кодекс, включително списък с избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат – на хартиен носител, описани подробно в протокол и списък с избиратели, подкрепящи независимия кандидат, и в неструктуриран електронен вид (на флаш). С решение № 162-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Благоевград, регистрира Александър Христов Йолев като независим кандидат за кмет на община Благоевград за участие в местните избори на 25 октомври 2015 г., издигнат от инициативен комитет. Решението е постановено в хипотезата на неприключила проверка на процесния списък в условията на неприключила процедура по чл. 417, ал. 2 от ИК. Даден е срок до 10,00 ч. 23.09.2015 г. за представяне на подписката в електронна форма.

Видно от приемо-предавателен протокол от 23.09.2015 г. ОИК – Благоевград е предала на ТЗ на ГД „ГРАО“ списък по Приложение № 66-МИ на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на община Благоевград по опис, съгласно т. 6 от Решение № 1637-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК, съдържащ 208 бр. листа с 2048 бр. избиратели и технически носител (USB).

С писмо с изх. № 015 от 23.09.2015 г. ТЗ на ГД „ГРАО“ – Благоевград връща на ОИК – Благоевград списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за общински кмет – Александър Христов Йолев – издигнат от инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври 2015 г. на хартиен и електронен носител. Посочено е в същото писмо, че получения списък в структуриран електронен вид не съответства на формата, определена с Решение № 644-МИ от 05.08.2015 г. на ЦИК, което възпрепятства извършването на проверката от ТЗ „ГРАО“ – Благоевград, съгласно Решение № 1637-МИ от 31.08.2015 г.

Във връзка с горното ОИК на извънредно заседание на 23.09.2015 г. в 11,45 ч. приема решение № 164-МИ от 23.09.2015 г., с което на основание чл. 187, ал. 1, т., във връзка с чл. 418, ал. 1 от ИК заличава регистрацията на Александър Христов Йолев като независим кандидат за кмет на община Благоевград за участие в местни избори на 25 октомври 2015 г., издигнат от инициативен комитет, извършена с решение № 162-МИ от 22.09.2015 г. и анулира издаденото удостоверение.

Централната избирателна комисия счита решение № 164 от 23.09.2015 г. на ОИК – Благоевград за правилно и законосъобразно. Същото е постановено при изискуемия съгласно ИК кворум за вземане на решения и при спазване на изискванията на същия. Правилни и законосъобразни са и изводите на ОИК – Благоевград, обективирани в обжалваното решение относно неизпълнение условията на чл. 418, ал. 1 от ИК и указанията на ЦИК, съгласно Решение № 644-МИ от 05.08.2014 г. и Решение № 1637-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК.

Водима от горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба на инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Александър Христов Йолев за кмет на община Благоевград, срещу решение № 164-МИ от 23.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения