Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2342-МИ
София, 25 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Бисер Георгиев Миланов – независим кандидат за общински съветник в община Русе, срещу решение № 146-МИ от 23 септември 2015 г. на ОИК – Русе

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-926 от 24.09.2015 г. от Бисер Георгиев Миланов –независим кандидат за общински съветник в община Русе, срещу решение № 146-МИ от 23 септември 2015 г. на ОИК – Русе.
В жалбата се прави възражение срещу заличаване на регистрацията на независимия кандидат за общински съветник. Жалбоподателят твърди, че в срока за регистрация на кандидатите са представени списъци с необходимия брой подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за общински съветник в община Русе. В жалбата се сочи, че липсва законово изискване техническият носител, с който е представен структурираният електронен вид на подписката, да съдържа пълния списък на избирателите, подкрепящи регистрацията.
Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 88, ал. 1 от ИК. Като прецени представените доказателства по същество, приема, че жалбата е основателна.

С решение №144-МИ от 22 септември 2015 г. на ОИК – Русе, Бисер Георгиев Миланов е регистриран като независим кандидат за общински съветник по предложение на инициативен комитет. От т. 5 на решението е видно, че са представени три списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на кандидата – с вх. № 126 от 20.09.2015 г., вх. № 150 от 22.09.2015 г. и вх. № 159 от 22.09.2015 г. Списъците са предадени за проверка на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ с приемо-предавателни протоколи на 21 и 22.09.2015 г. Видно от протоколи с вх. № 140 от 21.09.2015 г. и № 155 от 22.09.2015 г. за извършена проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията в ОИК на независим кандидат за общински съветник за участие в изборите на 25.10.2015 г., са установени 951 коректни записи.  Проверката е извършена само на два от списъците, съдържащи общо 1281 записа. Списъкът, представен в ОИК с вх. № 159 от 22.09.2015 г. в 18,06 ч. не е проверен поради отказ на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ да го провери самостоятелно, тъй като не съдържа целия списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на кандидата.

За да постанови оспорваното решение № 146-МИ от 23 септември 2015 г. ОИК – Русе, е взела предвид резултата от извършената проверка, според който не са налице необходимите съгласно чл. 416, ал. 1,т. 1, буква „д“ от ИК най-малко 1000 избиратели от община Русе, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Списъкът с вх. № 159 от 22.09.2015 г. не е бил предмет на проверка.

Неправилно ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ е отказало да извърши проверка само на последния представен списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Липсва нормативно изискване при всяко допълване на списъка, прието от ОИК, поради недостатъчен брой коректни записи, установен при проверката, да се представя на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ пълният списък с избиратели, включително и тези, по отношение на които вече е извършена проверка и установен резултат. Последният списък, представен в 18,06 ч., т.е. след изтичане на срока за приемане на документи за регистрация, съгласно решение № 1 МИ/НР от 05.09.2015 г. на ОИК – Русе, следва да се приеме като подаден в срока за регистрация, тъй като избирателната комисия го е приела със съответния входящ номер и без забележки. Общинската избирателна комисия – Русе, следва да предаде на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ списъка с избиратели с вх. № 159 от 22.09.2015 г., включително и в структуриран електронен вид, със 75 записа за извършване на проверка съгласно чл. 418, ал. 2 от ИК.

С оглед изложените съображения оспорваното решение следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №146-МИ от 23 септември 2015 г. на ОИК в община Русе за заличаване на регистрацията на Бисер Георгиев Миланов като независим кандидат за общински съветник.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Русе, да предприеме действия при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения