Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2341-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-5) от 29.03.2021 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подписано от Тодор Христов Гунчев, чрез упълномощения представител Валери Любенов Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 2184-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев – представляващ сдружението, в полза на Валери Любенов Димитров;

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 145 (сто четиридесет и пет) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларация по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 145 (сто четиридесет и пет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 145 лица.

На 29.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 135 от лицата отговаря на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 10 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател 135 (сто тридесет и пет) упълномощен представител на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Петко Николов Петков

 

2.     

Петър Милков Петров

 

3.     

Цветан Банков Нинов

 

4.     

Георги Пламенов Каменов

 

5.     

Петра Иванова Симова

 

6.     

Цветанка Александрова Василева

 

7.     

Таня Ангелова Илиева

 

8.     

Юлия Димитрова Иванова

 

9.     

Лукан Прокопиев Луканов

 

10.  

Митко Георгиев Луканов

 

11.  

Юлия Иванова Славова

 

12.  

Петър Богданов Велев

 

13.  

Данаил Василев Иванов

 

14.  

Драгомир Петров Драганов

 

15.  

Юри Марков Марковски

 

16.  

Атидже Арифова Сульова

 

17.  

Деница Светославова Петрова

 

18.  

Силия Иванова Иванова

 

19.  

Ирина Йорданова Иванова

 

20.  

Лиляна Асенова Генова

 

21.  

Страхил Йотов Стоянов

 

22.  

Евтимия Тодорова Владимирова

 

23.  

Пламен Георгиев Николов

 

24.  

Катя Станиславова Борисова

 

25.  

Ивайло Славейков Андреев

 

26.  

Вергиния Маркова Цекова

 

27.  

Маргарита Наскова Липова

 

28.  

Мими Котова Каменова

 

29.  

Цветана Петкова Никифорова

 

30.  

Младен Йосифов Янчев

 

31.  

Цветана Любенова Гергова

 

32.  

Петър Цветанов Каменов

 

33.  

Кристина Ангелова Димитрова

 

34.  

Цветомир Кирилов Кръстев

 

35.  

Ивайло Танев Сербезов

 

36.  

Стефан Петков Стефанов

 

37.  

Виолета Иванова Маринова

 

38.  

Ивелина Николова Василева

 

39.  

Ивелина Андреева Станчева

 

40.  

Светлин Веселинов Стефанов

 

41.  

Дария Петкова Нуцулова

 

42.  

Антон Емилов Върбанов

 

43.  

Ева Росенова Христова

 

44.  

Димитър Живков Топалов

 

45.  

Станислав Бончев Бонев

 

46.  

Георги Александров Симеонов

 

47.  

Стефан Георгиев Нуцолов

 

48.  

Тони Руменов Гамейски

 

49.  

Венелина Маркова Симеонова

 

50.  

Мирела Светлозарова Тодорова

 

51.  

Юлиян Константинов Ламбев

 

52.  

Теодора Иванова Тодорова

 

53.  

Моника Иванова Михова

 

54.  

Милена Борисова Иванова

 

55.  

Радина Иванова Рашкова

 

56.  

Даниела Иванова Колева

 

57.  

Стела Неделчева Стоянова

 

58.  

Валерия Петрова Стоянова

 

59.  

Марияна Миткова Велчева

 

60.  

Никола Димитров Димитров

 

61.  

Румен Здравков Ботев

 

62.  

Димитър Минков Василев

 

63.  

Магдалена Венциславова Боянова

 

64.  

Красимира Трифонова Боянова

 

65.  

Александър Росенов Ангелов

 

66.  

Даниела Христова Тагарова

 

67.  

Диана Георгиева Тагарова

 

68.  

Иво Росенов Маринов

 

69.  

Магдалена Росенова Димитрова

 

70.  

Аделина Красимирова Николова

 

71.  

Даниел Росенов Петров

 

72.  

Мирослав Митков Георгиев

 

73.  

Елвир Метинов Назимов

 

74.  

Николинка Тодорова Маринова

 

75.  

Георги Нейков Лилов

 

76.  

Лина Стилиянова Панчева

 

77.  

Десислава Георгиева Стефанова

 

78.  

Галина Тодорова Бригова

 

79.  

Томислав Станимиров Стойчев

 

80.  

Георги Гутев Гутев

 

81.  

Анета Станимирова Стойчева

 

82.  

Юлиян Петров Йорданов

 

83.  

Благовест Георгиев Сяров

 

84.  

Светлана Драганова Георгиева

 

85.  

Боряна Тодорова Анчева

 

86.  

Милан Николов Маринов

 

87.  

Галина Русева Георгиева

 

88.  

Атанас Пътев Атанасов

 

89.  

Цветомир Георгиев Цанев

 

90.  

Габриела Благоева Георгиева

 

91.  

Галена Тодорова Несторова

 

92.  

Димитър Здравков Камбуров

 

93.  

Бисер Йорданов Томов

 

94.  

Емилия Маринова Занева

 

95.  

Сашка Георгиева Тодорова

 

96.  

Петър Кънев Тодоров

 

97.  

Дафинка Борисова Димитрова

 

98.  

Наталия Тодорова Неделчева

 

99.  

Пламен Тодоров Петров

 

100.                

Анелия Христова Тодорова

 

101.                

Ивелин Валериев Тодоров

 

102.                

Весела Петрова Тодорова

 

103.                

Виктория Ивова Бойчева

 

104.                

Тони Георгиев Пухлев

 

105.                

Тодор Трифонов Тодоров

 

106.                

Димитър Тодоров Трифонов

 

107.                

Силвия Иванова Димитрова

 

108.                

Николай Здравков Камбуров

 

109.                

Славина Ангелова Георгиева

 

110.                

Антония Пламенова Кирилова

 

111.                

Борислав Георгиев Великов

 

112.                

Даниела Георгиева Йолова

 

113.                

Стефка Цанкова Михнева - Трънчева

 

114.                

Ралица Янева Маринова

 

115.                

Александър Петров Дочев

 

116.                

Джесика Радославова Астарева

 

117.                

Ивелин Тодоров Маринов

 

118.                

Диана Георгиева Димитрова

 

119.                

Васил Стефанов Стоилов

 

120.                

Делян Красимиров Наров

 

121.                

Генади Данаилов Маринов

 

122.                

Данаил Маринов Луков

 

123.                

Бисерка Колева Стефанова

 

124.                

Румяна Йорданова Станчева

 

125.                

Десислава Ангелова Веселинова

 

126.                

Мария Иванова Иванова

 

127.                

Елка Тодорова Генова

 

128.                

Емилия Димитрова Ангелова

 

129.                

Милка Георгиева Николова

 

130.                

Димитър Георгиев Кънчев

 

131.                

Темрузе Танер Кадир

 

132.                

Йозгюр Танер Шазаир

 

133.                

Лейля Сезат Хамидова

 

134.                

Ренета Ивайлова Радославова

 

135.                

Илияна Иванова Данева

 

Регистрираният наблюдател да се впише в регистъра за публикуване.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения