Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2339-НС
София, 30 март 2013 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 107, aл. 1 и ал. 4 и чл. 108, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверката на регистрираните кандидати за народни представители, която да установи за всеки кандидат следните обстоятелства:

- съвпадение на трите имена, ЕГН и постоянен адрес;

- притежава ли българско гражданство;

- притежава ли друго гражданство;

- навършил ли е/навършва ли 21 години към 12 май 2013 г. включително.

- поставен ли е под запрещение;

- изтърпява ли наказание лишаване от свобода;

- регистриран ли е само от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет;

регистриран ли е в повече от два изборни района от една и съща партия или коалиция от партии;

- регистриран ли е в повече от един многомандатен изборен район - за независимите кандидати.

2. Районните избирателни комисии уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати до 10.04.2013 г., съответно 22.04.2013 г. за кандидатите, регистрирани по чл. 111, ал. 4 и 5 от ИК, като посочват: изборния район, трите имена, ЕГН и постоянните адреси на регистрираните кандидати; партията, коалицията от партии или инициативния комитет, които са ги регистрирали, датата и часа на решението за регистрация.

3. Централната избирателна комисия изпраща незабавно данните за регистрираните кандидати на ГД „ГРАО" при МРРБ за извършаване на проверката по т. 1.

4. ГД „ГРАО" към МРРБ извършва проверката в срок до 13.04.2013 г., съответно 22.04.2013 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения