Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2339-НС
София, 30 март 2013 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 107, aл. 1 и ал. 4 и чл. 108, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверката на регистрираните кандидати за народни представители, която да установи за всеки кандидат следните обстоятелства:

- съвпадение на трите имена, ЕГН и постоянен адрес;

- притежава ли българско гражданство;

- притежава ли друго гражданство;

- навършил ли е/навършва ли 21 години към 12 май 2013 г. включително.

- поставен ли е под запрещение;

- изтърпява ли наказание лишаване от свобода;

- регистриран ли е само от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет;

регистриран ли е в повече от два изборни района от една и съща партия или коалиция от партии;

- регистриран ли е в повече от един многомандатен изборен район - за независимите кандидати.

2. Районните избирателни комисии уведомяват ЦИК за регистрираните кандидати до 10.04.2013 г., съответно 22.04.2013 г. за кандидатите, регистрирани по чл. 111, ал. 4 и 5 от ИК, като посочват: изборния район, трите имена, ЕГН и постоянните адреси на регистрираните кандидати; партията, коалицията от партии или инициативния комитет, които са ги регистрирали, датата и часа на решението за регистрация.

3. Централната избирателна комисия изпраща незабавно данните за регистрираните кандидати на ГД „ГРАО" при МРРБ за извършаване на проверката по т. 1.

4. ГД „ГРАО" към МРРБ извършва проверката в срок до 13.04.2013 г., съответно 22.04.2013 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения