Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2338-НС
София, 30 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 4, ал. 1, чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2, т. 5 и 6, ал.8 - 10, чл. 29, ал. 1, т. 8 и 9, ал. 3 и 4, чл.78 - 80, чл. 98 - 100, чл. 102 - 111 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗДЕЛ I

Общи положения

 

Пасивно избирателно право на българските граждани

1. Право да бъдат избирани за народни представители имат българските граждани, които отговарят едновременно на следните условия по чл. 4, ал. 1 от ИК, а именно:

- навършили са 21 години към изборния ден включително;

- нямат друго гражданство;

- не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

2. Районната избирателна комисия заличава регистрацията на кандидат от кандидатската листа, когато установи, че той не отговаря на условията по т. 1.

Решението на РИК за заличаване на регистрацията може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му по реда на чл. 29, ал. 3 от ИК.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

3. В случаите, когато РИК не е взела решение по т. 2 за заличаване на кандидат от кандидатската листа и след проверката на кандидатските листи в ГД „ГРАО" в МРРБ се установи, че регистриран кандидат не отговаря на условията по т.1, решението за заличаване на кандидат от кандидатската листа се взема от ЦИК.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

 

Издигане на кандидати за народни представители

4. Кандидати за народни представители могат да издигат регистрираните в Централната избирателна комисия политически партии и коалиции от партии и регистрираните в районните избирателни комисии инициативни комитети.

 

Кандидатски листи

5. Кандидатските листи се съставят от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети поотделно за всеки многомандатен изборен район.

6. Кандидатите за народни представители, издигнати от партии или коалиции от партии, се подреждат в кандидатски листи.

7. Коалициите от партии участват в изборите за народни представители с обща кандидатска листа.

Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни кандидатски листи.

8. Всеки независим кандидат за народен представител образува самостоятелна кандидатска листа.

9. Независим кандидат за народен представител не може да бъде включен в кандидатската листа на партия или коалиция от партии.

 

Лица, които не могат да бъдат регистрирани от партии и коалиции от партии

10. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии и коалиции от партии военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите за народни представители като независими кандидати.

 

Статут на кандидатите. Неприкосновеност. Отпуск. Заемане на предишна длъжност

11. От регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите кандидатите имат качеството на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

12. От деня на регистрацията регистрираните кандидати за народни представители не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. Когато регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се прекратяват от деня на заличаването.

Правилото на изречение първо на тази точка не се прилага, когато регистрираните кандидати за народни представители са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията.

13. Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и ползват по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително.

Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

Когато регистрацията е заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

Правилото на изречение първо на тази точка не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателя, министрите, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрирането им като кандидати за народни представители.

14. Избраните кандидати за народни представители, работещи в държавни или общински учреждения или предприятия, търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетни организации, имат право след прекратяване на пълномощията им да заемат предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита - друга равностойна длъжност в същото или с тяхно съгласие в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетна организация.

Когато предишната длъжност на избрания кандидат за народен представител е заета от друго лице, правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.

Правилата на предходните две изречения на тази точка не се прилагат, когато избраните кандидати за народни представители са заемали друга изборна или мандатна длъжност.

 

РАЗДЕЛ II

Действителност на регистрацията на кандидатите за народни представители

15. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция от партии най-много в два многомандатни изборни района.

16. Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.

17. Когато кандидат предложен от партия или коалиция от партии (по т. 15) бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.

18. Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен изборен район.

19. Когато независим кандидат бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

20. Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за регистрираните кандидати за народни представители от партии, коалиции от партии и инициативни комитети не по-късно от 10.04.2013 г. (24 часа след изтичане на срока за регистрация).

21. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 15 и т. 18 (чл. 107,  ал.7 от ИК). Решението се обявява незабавно и се уведомяват районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Решението на Централната избирателна комисия за обявяване на недействителност на регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

РАЗДЕЛ III

Подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по предложение на партии. Подреждане на кандидатите в кандидатски

листи

22. Кандидатите за народни представители се подреждат от партиите в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.

23. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район. Броят на мандатите в многомандатните изборни райони е определен с Решение № 2164-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК.

24. Регистрирането на предложените от партиите кандидатски листи се извършва от районните избирателни комисии не по - късно от 06.04.2013 г. (35 дни преди изборния ден) след представянето на предложение от централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите (Приложение № 60 от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващия/те партията или от изрично упълномощено/и от него/тях лице/а.

Към предложението се прилагат следните документи:

а) решението на партията, взето от компетентния съгласно устава на партията орган, за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа;

б) заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия (Приложение № 65 от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ИК (Приложение № 62 от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 107, ал. 1 от ИК (Приложение № 63 от изборните книжа);

д) пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представлява/т партията пред районната избирателна комисия в случаите, когато предложението се подписва и/или подава от упълномощено/и лице/а.

 

РАЗДЕЛ IV

Подаване на документи за регистрация на кандидатски листи по предложение на коалиции от партии. Подреждане на кандидатите в кандидатски листи

25. Кандидатите за народни представители се подреждат от коалициите от партиите в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.

26. Коалициите от партии участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район.

27. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район. Броят на мандатите в многомандатните изборни райони е определен с Решение № 2164-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК.

28. Регистрирането на предложените от коалициите от партии кандидатски листи се извършва от районните избирателни комисии не по - късно от 06.04.2013 г. (35 дни преди изборния ден) след представянето на предложение от ръководството на коалицията от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията от партии, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите (Приложение № 60 от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващия/те коалицията от партии или от изрично упълномощено/и от него/тях лице/а.

Към предложението се прилагат следните документи:

а) решението на коалицията от партии, взето от компетентния съгласно решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа;

б) заявление от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция от партии (Приложение № 65 от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ИК (Приложение № 62 от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки от кандидатите в кандидатската листа, че отговаря на условията по чл. 107, ал. 1 от ИК (Приложение № 63 от изборните книжа);

д) решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи включените в състава й партии;

е) пълномощно на лицето/ата, изрично упълномощено/и да представлява/т коалицията от партии пред районната избирателна комисия в случаите, когато предложението се подписва и/или подава от упълномощено/и лице/а.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V

Депозит. Подписка за независим кандидат. Подаване на предложение от инициативните комитети за регистриране на кандидатски листи. Установяване на резултатите от подписката

29. Независим кандидат за народен представител може да се регистрира само в един многомандатен изборен район.

30. За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 10 000 (десет хиляди) лева по следната сметка в Българската народна банка: IBAN - BG15 BNBG 9661 5000 9212 01, BIC - BNBGBGSD.

Депозитите, внасяни в брой на касите в Българска народна банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 09.04.2013 г., когато приемането се удължава до 17,00 часа. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно "Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети".

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната банка.

На 09.04.2013 г. преводите на депозитите, извършвани от другите банки чрез БИСЕРА, се приемат до 15,00 часа, а чрез РИНГС - до 16,00 часа.

Депозитът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по сметката на БНБ в срок до 09.04.2013г., включително.

Българската народна банка ще изготвя и предоставя информация на Централната избирателна комисия за внесените депозити за изборите за народни представители до 10,00 часа на следващия работен ден. ЦИК изпраща незабавно постъпилата информация до съответните районни избирателни комисии.

В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на инициативните комитети, чиито кандидати са получили гласовете на не по - малко от една четвърт от районната избирателна квота.

Сумите от депозитите, които не се възстановяват постъпват в Център "Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването. Сумите от депозитите не се смятат за разходи на инициативните комитети, свързани с финансирането на предизборната кампания.

31. За регистрацията на независимия кандидат в подкрепа на кандидатурата му са необходими не по-малко от 3 на сто, но не повече от 5000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за народен представител, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. В подписката по образец (Приложение № 66 от изборните книжа) избирателят посочва също имената, единния граждански номер и постоянния си адрес.

Всеки избирател може да участва само в една подписка.

Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

32. Регистрирането на предложените от инициативните комитети кандидатски листи се извършва от районните избирателни комисии не по - късно от 09.04.2013 г. (32 дни преди изборния ден) след представянето на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на независимия кандидат (Приложение № 61 от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към предложението се прилагат следните документи:

а) банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК;

б) подписка на избирателите, подкрепящи издигането на кандидатурата на независим кандидат за народен представител (Приложение № 66 от изборните книжа);

в) заявление от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет (Приложение № 65 от изборните книжа);

г) декларация по образец от независимия кандидат, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ИК (Приложение № 62 от изборните книжа);

д) декларация по образец от независимия кандидат, че отговаря на условията по чл. 107, ал. 4 от ИК (Приложение № 64 от изборните книжа).

33. Районната избирателна комисия предава незабавно подписката по т. 32, буква „б" на съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 12.04.2013 г. (29 дни преди изборния ден).

34. Районната избирателна комисия в срок не по-късно от 12.04.2013 г. (29 дни преди изборния ден) установява резултата от проверката на подписката по т. 33 и незабавно уведомява Централната избирателна комисия.

35. Когато районната или Централната избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

Когато решението е взето от Централната избирателна комисия, тя незабавно го изпраща на районната избирателна комисия, която незабавно го изпраща на инициативния комитет.

36. Решението на районната избирателна комисия по т. 35 за заличаване на регистрацията може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Централната избирателна комисия се произнася в срок до 24 часа от постъпване на жалбата с решение.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

37. Решението на Централната избирателна комисия по т. 35 за заличаване на регистрацията може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

РАЗДЕЛ VI

Регистър на РИК

38. Документите по т. 24, 28 и 32 за регистриране на предложените кандидатски листи от партии, коалиции от партии и инициативни комитети се завеждат с пореден номер в Регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 67 от изборните книжа).

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на РИК.

 

РАЗДЕЛ VII

Решение за регистрация. Отказ за регистрация. Обжалване

39. За всяка кандидатска листа на народни представители РИК взема отделно решение. В решението за регистрация задължително се отбелязва датата и часа на приемането му.

40. Районната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на Раздел III, IV и V от това решение. При установяване на непълноти в документите по т. 24, 28 и 32 за регистриране на предложените кандидатски листи от партии, коалиции от партии и инициативни комитети РИК дава указания и срок за отстраняването им, но не по - късно от крайния срок за регистрация (06.04.2013 г. за партиите и коалициите от партии и 09.04.2013 г. за инициативните комитети).

41. В случай, че не се констатират непълноти в документите по т. 24, 28 и 32 или дадените указания по т. 40 са изпълнени в срок, РИК регистрира за участие в изборите съответните кандидати.

42. В случай че дадените указания по т. 40 не са изпълнени в срок, районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.

43. Решенията на РИК за регистрация по т. 41 и отказите за регистрация по т. 42 могат да се обжалват пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването им по реда на чл. 29, ал. 3 от ИК.

ЦИК се произнася с решение, което може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

РАЗДЕЛ VIII

Действия при отказ за регистрация или обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на

партия или коалиция от партии

44. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция от партии, партията или коалицията от партии може не по-късно от 21.04.2013 г. (20 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

Към предложението (Приложение № 60 от изборните книжа) партията представя документите по т. 24, букви „а", „б", „в", „г" и „д" от това решение за предложения кандидат.

Към предложението (Приложение № 60 от изборните книжа) коалицията от партии представя документите по т. 28, букви „а", „б", „в", „г", „д" и „е" от това решение за предложения кандидат.

Подадените предложения се завеждат в Регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 67 от изборните книжа).

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на РИК.

 

 

РАЗДЕЛ ІX

Действия при смърт или трайна невъзможност за участие в

изборите на регистриран кандидат издигнат от партия или

коалиция от партии

45. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция от партии почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията от партии може не по-късно от 21.04.2013 г. (20 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране нов кандидат.

Към предложението (Приложение № 60 от изборните книжа) партията представя документите по т. 24, букви „а", „б", „в", „г" и „д" от това решение за предложения кандидат.

Към предложението (Приложение № 60 от изборните книжа) коалицията от партии представя документите по т. 28, букви „а", „б", „в", „г", „д" и „е" от това решение за предложения кандидат.

Подадените предложения се завеждат в Регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 67 от изборните книжа).

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на РИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения