Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2337-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Полина Панчева Петрова, представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Милен Петров Ангелов

Постъпила е жалба с вх. № МИ-12-13/23.09.2015 г. от Полина Панчева Петрова, представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Милен Петров Ангелов, в която се прави оплакване, че ОИК – Велико Търново, е отказала да приеме документите за регистрацията на независимия кандидат след 17,00 ч. на 22 септември 2015 г., но преди крайния срок – 18,00 ч. Жалбата не е подписана. Към жалбата няма приложени доказателства. Прави се искане ЦИК да постанови решение, с което да задължи ОИК – Велико Търново, да извърши регистрацията на кандидата за общински съветник Милен Петров Ангелов. В жалбата се твърди, че Милен Ангелов се е явил пред ОИК – Велико Търново, в 16,45 ч., но бил помолен да изчака отвън, за да бъде извикан. В 17,00 ч. председателят на комисията Десислава Йонкова му е отговорила, че не може да му се приемат документите, тъй като са несвоевременно представени.

С вх. № МИ-15-922/24.09.2015 г. е постъпило обяснение, подписано от председателя и секретаря на ОИК – Велико Търново, в което се отбелязва, че с решение № 3 от 07.09.2015 г. ОИК – Велико Търново, е определила работно време от 9,00 до 17,00 ч. Също така в обясненията се твърди, че в 17,45 ч. в заседателната зала на ОИК се е явил Милен Ангелов с молба, че му трябва още малко време „да допише документите си“. В 18,15 ч., след приключване на заседанието на ОИК, двама членове от ОИК са излезли да обявят решенията по надлежния ред на таблото пред заседателната зала и по искане на Милен Ангелов са му предоставили екземпляри от заявление и декларации.

Жалбата е подадена в срок, но не е подписана от жалбоподателката, поради което е недопустима.

Отделно от това, разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Действително с методическите указания, приети с Решение № 2206-МИ/НР от 15 септември 2015 г., ЦИК е определила краен срок за приемане на документи за регистрация на кандидатите 22 септември 2015 г., 18,00 ч., но към жалбата не са приложени необходимите документи за регистрацията на независим кандидат – предложение (Приложение № 59-МИ) от инициативния комитет за регистрация на кандидата, заявление (Приложение № 62-МИ) от кандидата и декларации (приложения № 63-МИ и № 64-МИ) съгласно Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. С оглед на това Централната избирателна комисия намира, че оплакванията са неоснователни поради липса на изискуемия комплект документи, което обстоятелство се потвърждава и от обясненията на ОИК – Велико Търново.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Полина Панчева Петрова, представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Милен Петров Ангелов, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения