Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2337-МИ
София, 30 март 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Баки Басри Солак – председател на ОбС на ПП „ДПС“ – гр. Ветово, срещу решение № 132 от 22.03.2013 г. на ОИК – Ветово

Постъпила е жалба от Баки Басри Солак - председател на ОбС на ПП „ДПС" - гр. Ветово, срещу решение № 132 от 22.03.2013 г. на ОИК - Ветово, с което Общинската избирателна комисия е взела решение да упълномощи кмета на община Ветово да премахва и/или изземва агитационни материали, поставени в нарушение на ИК.

Жалбоподателят обжалва решение № 132 от 22.03.2013 г. на ОИК - Ветово, като изказва твърдения, че обжалва решението в срок и като противоречащо на нормативните актове, издадени във връзка с произвеждането на избори, и следователно е незаконосъобразно. Ведно с жалбата в Централната избирателна комисия са подадени чрез ОИК - Ветово заверено копие на решение № 132 от 22.03.2013 г. на ОИК - Ветово, заверено копие на протокол № 45 от 22.03.2013 г. на ОИК - Ветово, жалба от Басри Солак срещу решение № 132 на ОИК - Ветово, копие на писмо с вх. № 132 от 21.03.2013 г. на кмета на община Ветово, заверено копие на писмо с вх. № ОИК-48 от 21.03.2013 г. на ОИК - Ветово, копие на заповед № 127/27.03.2013 г. на кмета на община Ветово, както и пълномощно № 7-01 от 25.02.2013 г. от Ферихан Илязова Ахмедова - пълномощен представител на Лютви Ахмед Местан, в полза на Баки Басри Солак.

Като разгледа представената от ОИК - Ветово, жалба и приложените към нея документи, Централната избирателна комисия взе предвид следното:

Разпоредбата на чл. 134, ал. 7 от ИК постановява, че кметът на общината, района или кметството, или кметският наместник по решение на общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на МВР премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс. Това правомощие следва да се осъществява във всеки конкретен случай. Общинската избирателна комисия не може да отстъпва императивно предоставени свои права, каквито в случая се явяват тези по чл. 134, ал. 7 от ИК, като ги прехвърля чрез „упълномощаване" на кмета. Това би довело до невъзможност във всеки конкретен случай решенията на ОИК във връзка с действия и решения по повод агитационни материали да бъде обжалвано по установения в ИК ред. По съществото си това „упълномощаване" е незаконосъобразен отказ от императивно предоставени от ИК правомощия на ОИК във връзка с поставяне или разпространение на агитационни материали.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 132 от 22.03.2013 г. на ОИК - Ветово, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на ОИК - Ветово, за извършване на конкретна проверка по постъпилите сигнали. При констатиране на нарушения следва решението да се изпрати на кмета за изпълнение.

УКАЗВА на ОИК - Ветово, във всеки конкретен случай при постъпил сигнал да извършва проверка и да се произнася с мотивирано решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения