Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2335-МИ/НР
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-207 от 23.09.2015 г. от Красимир Янков Великов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ - Кубрат, за промяна в ОИК – Кубрат. Предлага се на мястото на Пенка Дочева Кирилова – член на ОИК, да бъде назначена Милена Станчева Илиева от предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: заявление от Пенка Дочева Кирилова за освобождаването й като член на комисията по лични причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Станчева Илиева; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Кубрат, област Разград, Пенка Дочева Кирилова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кубрат, област Разград, Милена Станчева Илиева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения