Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2333-НС
София, 30 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 11-1 от 29.03.2021 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, подписано от представляващия Ива Юлиянова Лазарова, регистрирана с Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Ива Юлиянова Лазарова – председател на УС, в полза на 42 (четиридесет и две) лица – представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, от които 22 лица за страната и 20 лица за извън страната;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 42 (четиридесет и два) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 22 лица и 20 лица за извън страната.

На 29.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 40 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 40 (четиридесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, от които 21 за страната и 19 за извън страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1.

Георги Йорданов Пенев

 

2.

Георги Константинов Джиджев

 

3.

Силвия Стефанова Зарева

 

4.

Татяна Тошева Кирилова

 

5.

Анита Тодорова Маринова

 

6.

Николай Николаев Георгиев

 

7.

Красимира Антонова Величкова

 

8.

Мария Иванова Димитрова

 

9.

Вихра Евгениева Динчева

 

10.

Димо Евгениев Динчев

 

11.

Георги Тодоров Еленков

 

12.

Георги Марков Клисурски

 

13.

Ралица Георгиева Султанова

 

14.

Виктор Стилиянов Колев

 

15.

Надя Ганчева Борисова

 

16.

Иванка Георгиева Шанкова

 

17.

Александър Колев Стаменов

 

18.

Лъчезар Стоянов Иванов

 

19.

Стела Цецкова Иванова-Мантай

 

20.

Виктория Петрова Борисова

 

21.

Ива Маринова Бонева

 

 

Извън страната

 

1.

Невен Насков Боянов

 

2.

Владислав Веселинов Бранев

 

3.

Донка Сашева Димитрова

 

4.

Веселка Василева Димитрова

 

5.

Тодор Събев Тодоров

 

6.

Любомир Недялков Гаврилов

 

7.

Даниела Атанасова Дойчинова

 

8.

Стилиян Росенов Димитров

 

9.

Юлиан Георгиев Димитров

 

10.

Первин Исмаил Шукри

 

11.

Камелия Любомирова Конакчиева-Трибулен

 

12.

Ивайло Недялков Недялков

 

13.

Калина Сотирова Ангелова

 

14.

Росица Димитрова Узунова

 

15.

Георги Димитров Гогов

 

16.

Иван Томов Белички

 

17.

Симона Николаева Великова

 

18.

Павлин Недялков Мавродиев

 

19.

Диляна Георгиева Гавраилова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения