Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2332-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 259-НС от 28.03.2013 г. на ЦИК от Константина Кипрова - председател на Управителния съвет и Стоян Костов - секретар на Управителния съвет на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: заверено копие от удостоверение за актуално състояние на сдружението от 20 март 2013 г. по фирмено дело № 4100 от 1991 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Константина Кипрова и Стоян Костов, представляващи сдружението в полза на 10 (десет) лица - представители на „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", както следва:

1. Божидар Йорданов Василев, ЕГН ...

2. Константина Стефанова Кипрова, ЕГН ...

3. Красимир Георгиев Юруков, ЕГН ...

4. Красимир Николов Генчев, ЕГН ...

5. Петър Димитров Филипов, ЕГН ...

6. Пламен Стефанов Панайотов, ЕГН ...

7. Мария Георгиева Дъртилова, ЕГН ...

8. Стоян Евгениев Трайков, ЕГН ...

9. Стоян Друмев Митев, ЕГН ...

10. Тодор Христов Гунчев, ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения