Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2331-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Якимово, област Монтана

 

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-10-45 от 11.09.2023 г. от Мария Минина – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, за промяна в ОИК – Якимово. Предлага се на мястото на Ивона Красимирова Нинаркина – член на ОИК, да бъде назначена Диана Борисова Милчова.

Към предложението са приложени: заявление от Ивона Красимирова Нинаркина за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Диана Борисова Милчова и пълномощно в полза на Мария Сашева Минина.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Якимово, област Монтана, Ивона Красимирова Нинаркина, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Якимово, област Монтана, Диана Борисова Милчова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения