Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2331-МИ/НР
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-217 от 24.09.2015 г. от Диана Колева Гурева – упълномощен председател на коалиция „БСП лява България“ – Сунгурларе, за промяна в ОИК – Сунгурларе. Предлага се на мястото на Денка Михаилова Ангелова – член на комисията, да бъде назначена Маргарита Иванова Рачева.

Към предложението са приложени: молба от Денка Михаилова Ангелова за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Маргарита Иванова Рачева; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Денка Михаилова Ангелова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сунгурларе, област Бургас, Маргарита Иванова Рачева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения