Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2330-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Карнобат, област Бургас

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-45 от 10.09.2023 г. от Жанета Йорданова Димова и Гинка Красенова Ангелова – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за временно заместване на Деница Христова Арангелова – член на ОИК – Карнобат. Предлага се на мястото на Деница Христова Арангелова да бъде назначена Радка Маринова Петрова от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: заявление от Деница Христова Арангелова за временното ѝ освобождаване за времето от 11.09.2023 г. до 21.09.2023 г. като член на ОИК – Карнобат; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Маринова Петрова са налични към преписката по назначаване на ОИК – Карнобат; 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Карнобат, област Бургас, Радка Маринова Петрова, ЕГН …, на мястото на Деница Христова Арангелова, ЕГН …, за времето от 11.09.2023 г. до 21.09.2023 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения