Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2330-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Карнобат, област Бургас

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-45 от 10.09.2023 г. от Жанета Йорданова Димова и Гинка Красенова Ангелова – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за временно заместване на Деница Христова Арангелова – член на ОИК – Карнобат. Предлага се на мястото на Деница Христова Арангелова да бъде назначена Радка Маринова Петрова от предложения резервен състав.

Към предложението са приложени: заявление от Деница Христова Арангелова за временното ѝ освобождаване за времето от 11.09.2023 г. до 21.09.2023 г. като член на ОИК – Карнобат; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Маринова Петрова са налични към преписката по назначаване на ОИК – Карнобат; 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Карнобат, област Бургас, Радка Маринова Петрова, ЕГН …, на мястото на Деница Христова Арангелова, ЕГН …, за времето от 11.09.2023 г. до 21.09.2023 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения