Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2330-МИ/НР
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девин, област Смолян

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-863 от 22.09.2015 г. от Татяна Димитрова – председател на ОИК, с приложено предложение от КП „Реформаторски блок“ – Девин. На 24.09.2015 г. по електронната поща на ЦИК е постъпило искане от Пламен Малинов Балталийски и Лора Симеонова Славчева – упълномощени представители на коалиция „Реформаторски блок“ за промени в ОИК – Девин, както и пълномощно. Предлага се на мястото на Донка Йорданова Балталийска – член на ОИК, да бъде назначена Кръстана Николова Шопова, предложена като резервен член.

Към писмото са приложени: заявление от Донка Йорданова Балталийска за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК, поради несъвместимост; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Кръстана Николова Шопова.

Налице е несъвместимост по смисъла на чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 81 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 81 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Девин, област Смолян, Донка Йорданова Балталийска, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Девин, област Смолян, Кръстана Николова Шопова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения