Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 233-ЕП
София, 23 април 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна на регистрацията на кандидат за член на Европейския парламент от Република България, издигнат и подреден в кандидатска листа от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 217-ЕП от 22 април 2014 г. е регистрирала кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България при условията на неприключила процедура. В регистрираната кандидатска листа под № 17 е подреден кандидатът Татяна Грибинча. Преписката е предадена с писмо изх. № ЕП-04-03-57 от 22 април 2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР за извършване на проверка дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

С вх. № ЕП-04-03-77 от 23.04.2014 г. в ЦИК е постъпило писмо от ГД „ГРАО" за извършена проверка в изпълнение на Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК на кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ". В резултат на проверката е установено, че кандидатът Татяна Грибинча, подреден под № 17 в кандидатската листа, има постоянен адрес в гр. София, район „Средец", ул. „Леге" № 6, и настоящ адрес - Молдова (от 2013 г.), вписан в регистъра на неселението, воден от район „Средец", Столична община.
От писмото се установява, че кандидатът Татяна Грибинча не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3, буква „а" от ДР на ИК, тъй като настоящият му адрес е извън територията на Република България или друга държава - членка на Европейския съюз.
С оглед на изложеното ЦИК приема, че кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 от ИК, тъй като настоящият му адрес не е на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз. Не може да се приеме, че през последните шест месеца кандидатът е живял в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, каквато е изричната разпоредба на чл. 351, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3, буква „а" от ДР на ИК. Предвид гореизложеното ЦИК следва да обяви за недействителна регистрацията на Татяна Грибинча, подредена под № 17 в кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", извършена с Решение № 217-ЕП от 22 април 2014 г. на ЦИК.
При обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия партията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден (24 април 2014 г.) да предложи за регистриране друг кандидат.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 366, ал. 1 във връзка с чл. 365, ал. 1, т. 4, чл. 351, ал. 1 и § 1, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата Татяна Грибинча, подреден под № 17 в кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", извършена с Решение № 217-ЕП от 22 април 2014 г. на ЦИК.
Решението да се обяви незабавно. Да се уведомят незабавно кандидатът Татяна Грибинча и издигналата го партия ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" за решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения