Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2329-НС
София, 29 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Изет Шабан –кмет на община Ардино, против решение № 81-НС от 20.03.2021 г. на РИК № 9 – Кърджали

В Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № НС-15-206 от 23.03.2021 г. от Изет Шабан –кмет на община Ардино, против решение № 81-НС от 20.03.2021 г. на РИК № 9 – Кърджали, с което РИК № 9 – Кърджали, е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на мнозинство от две трети от присъстващите членове на РИК № 9 – Кърджали, относно определяне на 8 бр. ПСИК – избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания и назначаване на техните състави.

В жалбата се посочва, че въпреки наличието на законовите предпоставки и надлежна документация за назначаване съставите на 8 ПСИК на територията на община Ардино РИК № 9 – Кърджали, немотивирано и незаконосъобразно е отхвърлила предложението на кмета на община Ардино за назначаването на 8 ПСИК на територията на общината.

Иска се решение № 81-НС от 20.03.2021 г. на РИК № 9 – Кърджали, да се прогласи за нищожно или алтернативно да се отмени като незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество основателна.

Решение № 81-НС от 20.03.2021 г. на РИК № 9 – Кърджали е немотивирано и незаконосъобразно.

Видно от административната преписка с писмо с вх. № 130 от 12.03.2021 г. от община Ардино в съответствие с чл. 90, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс РИК № 9 – Кърджали, е получила необходимата законосъобразна информация и документация за броя на подадените заявления общо 245 по населени места в община Ардино за 8 ПСИК, разпределени и групирани по населени места.

Освен това РИК № 9– Кърджали, е била уведомена с писмо № 190 от 19.03.2021 г. от кмета на община Ардино, че след проведени консултации по чл. 91, ал. 2 ИК на 16.03.2021 г. за постигнатото съгласие между участниците в тях относно определянето на поименния състав на 8 ПСИК на територията на община Ардино, както и, че кметът със своя заповед № 229 от 12.03.2021 г. във връзка с чл. 8, ал. 2 е утвърдил номерацията и обхвата им.

Въпреки това без каквито и да било мотиви, незаконосъобразно и в неизпълнение на задълженията си по чл. 90, ал. 1, изр. второ и чл. 91, ал. 2 от Изборния кодекс със свое решение № 81-НС от 20.03.2021 г. е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на мнозинство от две трети от присъстващите членове на РИК № 9 – Кърджали.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ 12 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Кърджали.

Решението на РИК – Кърджали подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали, чрез РИК – Кърджали, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения