Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2328-МИ
София, 11 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Правец, Софийска област

 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-327 от 11.09.2023 г. от Румен Гунински – кмет на община Правец. Към писмото са приложени:

- предложение от Григор Тодоров Василев – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, за промяна в ОИК – Правец. Предлага се на мястото на Грета Стефанова Стоева – член на ОИК, да бъде назначена Мая Бориславова Цветанова, заявление от Грета Стефанова Стоева за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Мая Бориславова Цветанова и пълномощно в полза на Григор Тодоров Василев;

- предложение от Цветан Енчев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промяна в ОИК – Правец. Предлага се на мястото на Иван Христов Попов – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Парашкева Иванова Генчева, заявление от Иван Христов Попов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Парашкева Иванова Генчева и пълномощно в полза на Цветан Енчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Правец, Софийска област, Грета Стефанова Стоева, ЕГН …

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Правец, Софийска област, Иван Христов Попов, ЕГН …

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Правец, Софийска област, Мая Бориславова Цветанова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Правец, Софийска област, Парашкева Иванова Генчева, ЕГН …

На назначените член и зам.-председател на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения