Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2328-НС
София, 29 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 113-НС от 25.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-10-149 от 26.03.2021 г. от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ чрез пълномощника Николай Гергинов срещу решение № 113-НС от 25.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София. С жалбата се иска ЦИК да отмени като неправилно въпросното решение и да се произнесе с решение, с което да преустанови нарушението от страна на коалиция „БСП за България“ и кандидата Борис Цветков, както и да постанови премахването на агитационния материал и да санкционира нарушителите коалиция „БСП за България“ и в частност техния кандидат Борис Цветков.

Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, е сезирана от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ чрез пълномощника Николай Гергинов за поставен в нарушение на изискванията на Изборния кодекс агитационен материал от кандидата на народен представител Борис Цветков. Агитационният материал е поставен на рамката на пейка тип пергола на адрес: гр. София, жк „Дружба 1“, на кръстовището на бул. „Христофор Колумб“ и ул. „5042“ (ул. „Стоян Терзийски“).

По сигнала е образувана проверка от трима членове на РИК № 24 – София. От констативния протокол и снимковия материал, направен от проверяващите членове на РИК на място е установено, че на кръстовището на бул. „Христофор Колумб“ и ул. „5042“ (ул. „Стоян Терзийски“) е наличен материал (тип винил), съдържащ снимка на кандидата за народен представител Борис Цветков и текст, който няма характер на предизборна агитация по смисъла на § 1, т 17 ИК. При така установената фактическа обстановка РИК № 24 – София, отхвърля жалбата, подадена от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ поради липса на извършени изборни нарушения на чл. 183, ал. 1-3 от Изборния кодекс от Борис Цветков.

Като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия установи, че РИК № 24 – София, се е произнесла по сигнал от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ чрез пълномощника Николай Гергинов с твърдения за нарушение на чл. 183, ал. 1-3 от Изборния кодекс, извършени от кандидата за народен представител Борис Цветков. С решението си РИК е отхвърлила сигнала поради липса на извършено изборно нарушение на чл. 183, ал. 1-3 ИК. Решението е прието на заседание, на което са присъствали 13 членове на РИК, като „за“ решението са гласували 11 от присъстващите членове на РИК.

Изложената фактическа обстановка налага извода, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал до РИК № 24 – София, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Следователно, лицето, депозирало сигнала пред РИК, съответно жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ чрез пълномощника Николай Гергинов срещу решение № 113-НС от 25.03.2021 г. на РИК № 24 – София.

Решението на РИК № 24 – София, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, чрез РИК № 24 – София, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения