Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2328-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Велка Костадинова Попова – упълномощен представител на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, срещу решение № 74-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ОИК в община Гоце Делчев

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-912/24.09.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК – Гоце Делчев, от Велка Костадинова Попова – упълномощен представител на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, срещу решение № 74-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ОИК в община Гоце Делчев.

С обжалваното решение ОИК – Гоце Делчев, постановява решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК по направеното искане (предложение) на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за допълване на кандидатската им листа с втори кандидат. Жалбоподателят счита, че предложението е направено в законовия срок по чл. 414, ал. 3 от ИК за внасяне на предложения за регистрация в ОИК на кандидатски листи. Счита, че няма пречка да бъде взето решение за допълване на кандидатската им листа с втори кандидат и в тази връзка ОИК – Гоце Делчев, незаконосъобразно е отказала в условието на липсващо мнозинство да регистрира втори кандидат за общински съветник в листата им. Моли ЦИК да се произнесе с решение, с което да задължи ОИК – Гоце Делчев, да регистрира в кандидатската листа за общински съветници на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ втори кандидат за общински съветник.

С решение № 24-МИ/НР от 14.09.2015 г. ОИК – Гоце Делчев, е регистрирала ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници в община Гоце Делчев.

В ОИК – Гоце Делчев, е постъпило предложение от партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, подписано от Велка Костадинова Попова в качеството й на упълномощен представител на партията, за допълване с втори кандидат на кандидатската листа на партията. Предложението е заведено с вх. № 80/22.09.2015 г. в единния регистър на ОИК – Гоце Делчев, и под № 13/от 22.09.2015 г. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници. Към предложението са приложени всички изискуеми от ИК документи. Видно от протокола от заседание от 22.09.2015 г. на ОИК – Гоце Делчев, при проведеното гласуване за проекторешението за регистрация на втори кандидат за общински съветник в кандидатската листа за общински съветници на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., от присъстващите шест членове на ОИК – Гоце Делчев, трима са гласували „за“ и трима „против“, поради което и на основание чл. 85 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 от ИК ОИК – Гоце Делчев, е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК, тъй като не е събрал необходимото за приемането му мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на комисията.

Централната избирателна комисия счита, че общинската избирателна комисия дължи постановяване на изричен акт, с който да регистрира или да откаже да регистрира втори кандидат за общински съветник в кандидатската листа на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, като изложи мотиви в едната или другата посока.

Водима от горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 74-МИ/НР от 22.09.2015 г. на ОИК в община Гоце Делчев и връща преписката на ОИК за произнасяне по направеното предложение за регистрация на втори кандидат за общински съветник в кандидатската листа на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения