Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2327-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Сюзан Орхан Моллаюсеин – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 48 от 22 септември 2015 г. на ОИК в община Кричим

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-15-905/24.09.2015 г. от Сюзан Орхан Моллаюсеин – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 48 от 22 септември 2015 г. на ОИК в община Кричим, с което ОИК – Кричим, отказва да регистрира предложената нова кандидатска листа на партия „ДПС“ с мотив, че имало вече регистрирана листа от партия „ДПС“. Жалбоподателят счита, че входираната от него кандидатска листа е в законовия срок по чл. 414, ал. 3 от ИК за внасяне на предложения за регистрация в ОИК на кандидатски листи и която втора листа изразявала последната воля за подредбата на кандидатската листа от страна на партия „Движение за права и свободи“. Освен това новата листа била комплектувана с изискуемите документи.

На заседание на ЦИК на 24.09.2015 г. бе предложен следният проект на решение: „При прегледа на представените с жалбата документи се установява, че с решение № 48 от 22.09.2015 г. ОИК – Кричим, отказва регистрация на нова кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Кричим на 25 октомври 2015 г. на партия „Движение за права и свободи“ и оставя в сила регистрираната с решение № 41 от 21.09.2015 г. кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“.

За да постанови обжалваното решение, ОИК – Кричим е приела, че не са налице условията на чл. 417, ал. 5 от ИК. На 21.09.2015 г. е постъпило предложение по чл. 414, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 156 от ИК от партия „Движение за права и свободи“, подписано от Лютви Ахмед Местан в качеството му на председател на партията, заведено под № 7 на 21.09.2015 г. в регистъра на кандидатските листи за общински съветници на ОИК – Кричим, и под вх. № 063/21.09.2015 г. във входящия дневник. Със свое решение № 41 от 21.09.2015 г. ОИК – Кричим, регистрира представената с предложението кандидатска листа в състав от 10 кандидати за общински съветници, поименно изброени.

На 22.09.2015 г. в 16,40 ч. в ОИК – Кричим, е постъпило ново предложение по чл. 414, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 156 от ИК от партия „Движение за права и свободи, подписано от Лютви Ахмед Местан в качеството му на председател на партията, за регистриране на нова кандидатска листа за общински съветници, различна от вече регистрираната кандидатска листа с решение № 41 от 21.09.2015 г. на ОИК – Кричим.

При преглед на предложената нова листа се установява, че е променена подредбата на лицата в нея, като едно от лицата, а именно Исмет Османов Юсеинов не фигурира в новата листа. При приемане на документите във входящия дневник е отбелязано указание към представителя на партия „Движение за права и свободи“ да представи отказ от участие в регистрираната вече кандидатска листа от Исмет Османов Юсеинов. До крайния срок за регистрация на кандидатските листи – 18,00 ч. на 22.09.2015 г., такъв отказ не е постъпил в ОИК – Кричим.

Общинската избирателна комисия в община Кричим при постановяването на обжалваното решение е счела, че не са налице условията на чл. 417, ал. 5 от ИК, поради което отказва регистрация на новата кандидатска листа на партия „Движение за права и свободи“.

Централната избирателна комисия счита решението на ОИК – Кричим, за правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с материалноправните разпоредби на Изборния кодекс. Правилен и законосъобразен е изводът на ОИК – Кричим, че не е налице хипотезата на чл. 417, ал. 5 от ИК, който разглежда единствено и само хипотезата, че партия или коалиция може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден единствено и само при изричен отказ на вече регистриран кандидат. Изборният кодекс не предвижда промяна в подредбата на вече регистрирана кандидатска листа.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с предложения проект, тъй като според част от членовете на Централната избирателна комисия в правомощие на съответната партия или коалиция е да прави промени както в състава, така и в подредбата на кандидатските листи, които предлага за регистрация, до изтичане на преклузивния срок за регистрация на кандидатски листи в ОИК.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от Сюзан Орхан Моллаюсеин – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 48 от 22 септември 2015 г. на ОИК в община Кричим. От присъстващите в залата 19 членове на комисия против проекта на решение гласуваха 9 – Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ерхан Чаушев, Румен Цачев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева и Метин Сюлейман, а за – 10 членове – Е. Христов, М. Златарева, Вл. Пенев, Ив. Грозева, Цв. Томов, Т. Цанева, И. Ивков, Й. Ганчева, М. Бойкинова, Г. Баханов, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 53, ал. 4, изр. първо от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения