Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2327-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Пазарджик

Постъпила е молба с вх. № 278-НС от 29.03.2013 г. на ЦИК от Лъчезар Стоянов Илинов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Пазарджик, за промяна в състава на РИК - Пазарджик. Предлага се на мястото на Атанас Иванов Качаков - член на РИК - Пазарджик, да бъде назначен Сашо Асенов Гешев. Към молбата са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от дипломата за завършено висше образование и заверено копие от личната карта на Сашо Асенов Гешев и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Пазарджик, Атанас Иванов Качаков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Пазарджик, Сашо Асенов Гешев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения