Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2326-МИ
София, 29 март 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Аврен, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № МИ-14-5 от 29.03.2021 г. на Централната избирателна комисия от Емануил Манолов –кмет на община Аврен, област Варна, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение, намиращо се в сградата на Общинска администрация – Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 6, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с възникнала авария във водопровода в сградата на общинска администрация – Аврен, и преместване на книжата в друго обособено помещение в архива на община Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на намиращо се в сградата на Общинска администрация – Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 6, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с цел преместване на книжата в обособено помещение в архива на община Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50, във връзка с извършване на неотложен ремонт на аварирал водопровод и преместване на книжата в друго обособено помещение в архива на община Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 50

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След преместване на изборните книжа и материали помещението да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 14-НС / 14.05.2021

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 13-МИ / 14.05.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен

  • № 12-МИ / 14.05.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Бургас, област Бургас

  • всички решения