Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2326-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариета Руменова Гатева, представляваща инициативен комитет за издигане на Светослав Иванов Митрев за независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, Столична община

Постъпила е жалба с вх. № МИ-12-12/23.09.2015 г. от Мариета Руменова Гатева, представляваща инициативен комитет за издигане на Светослав Иванов Митрев за независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, Столична община, в която се прави оплакване, че ОИК в Столична община е отказала да приеме документите за регистрацията на независимия кандидат след 17,00 ч. на 22 септември 2015 г., но преди крайния срок – 18,00 ч. Жалбата не е подписана. Към жалбата няма приложени доказателства. Прави се искане ЦИК да постанови решение, с което да задължи ОИК в Столична община да извърши регистрацията на кандидата Светослав Иванов Митрев за кмет на район „Панчарево“ – СО, при условията на неприключила проверка на подписката.

С вх. № МИ-15-889/23.09.2015 г. е постъпило обяснение, подписано от председателя и заместник-председател на ОИК в Столична община, в което се отбелязва, че с решение № 1-МИ/НР от 5 септември 2015 г. ОИК в Столична община е определила работно време от 9,00 до 17,00 ч., а с решение № 48-МИ от 10.09.2015 г. е определила начален и краен срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи, като крайният срок е 22 септември 2015 г., 17,00 ч. Към 17,00 ч. в комисията не са представени документи за регистрация на кандидатска листа на независим кандидат съгласно изискванията на Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК. Срокът 22 септември 2015 г., 17,00 ч., е преклузивен и общ за всички участници в изборния процес, поради което след изтичането му не са приемани документи за регистрация.

Жалбата е подадена в срок, но не е подписана от жалбоподателката, поради което е недопустима.

Отделно от това, разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Действително с методическите указания, приети с Решение № 2206-МИ/НР от 15 септември 2015 г., ЦИК е определила краен срок за приемане на документи за регистрация на кандидатите 22 септември 2015 г., 18,00 ч., но към жалбата не са приложени необходимите документи за регистрацията на независим кандидат – предложение (Приложение № 59-МИ) от инициативния комитет за регистрация на кандидата, заявление (Приложение № 62-МИ) от кандидата и декларации (приложения № 63-МИ и № 64-МИ) съгласно Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. С оглед на това Централната избирателна комисия намира, че оплакванията са неоснователни поради липса на изискуемия комплект документи и на това основание жалбата следва да бъде оставена без уважение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мариета Руменова Гатева, представляваща инициативен комитет за издигане на Светослав Иванов Митрев за независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, Столична община, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения