Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2325-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 134 от 21 септември 2015 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-136 от 23 септември 2015 г. от  Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 134 от 21 септември 2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК – Кюстендил, на 23 септември 2015 г., ведно с цялата преписка. Към нея са приложени: копие от жалба срещу решение № 134 от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил; копие от решение № 134 от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил; копие от предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от местна коалиция „Кюстендил“; копие от решение за образуване на местна коалиция; копие от заявление за съгласие и декларации от Георги Иванов Джоглев.
В жалбата се сочи, че лицето Георги Иванов Джоглев, регистриран под № 27 в кандидатската листа за общински съветници от коалиция „Кюстендил“ с решение № 134 от 21.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил, е бивш началник на РПУ – Кюстендил, и като пенсионер от системата на МВР се явява офицер от резерва на МВР. Разпоредбата на чл. 158 от ИК предвижда забрана да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия. Към жалбата няма доказателства, че към настоящия момент Георги Иванов Джоглев е служител в МВР. Видно от данните Георги Иванов Джоглев е пенсионер и по отношение на него не може да бъде приложена тази забрана.
Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес. Същата е неоснователна, а обжалваното решение е законосъобразно.

С оглед изложените съображения жалбата следва да се остави без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Владислав Кирилов Лехчански – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 134 от 21 септември 2015 г. на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения