Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2324-НС
София, 27 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Катя Митовска – изпълняващ длъжността кмет на община Кърджали, против решение № 93-НС от 20.03.2021 г. на РИК – Кърджали

В Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № НС-15-206\1 от 23.03.2021 г. от Катя Митовска – изпълняващ длъжността кмет на община Кърджали, против решение № 93-НС от 20.03.2021 г., с което РИК № 9 – Кърджали, е определила 4 бр. ПСИК – избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски, на територията на община Кърджали за изборите за народни представители на 4 април.

В жалбата се посочва, че община Кърджали с вх. № 195 от 19.03.2021 г. във входящия регистър на РИК – Кърджали е депозирала писмо с броя на постъпилите заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, с което са уведомили РИК – Кърджали за постъпили 215 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл. 37 ИК, като към писмото е приложена и Заповед № 284 от 19.03.2021 г. за образуване на 9 подвижни секции.

Иска се решение № 93-НС от 20.03.2021 г. на РИК – Кърджали да се прогласи за нищожно или алтернативно да се отмени като незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество основателна.

Решение № 93-НС от 20.03.2021 г. на РИК - Кърджали е немотивирано, незаконосъобразно и постановено в противоречие с целта на закона.

Видно от административната преписка с писмо с вх. № 195 от 19.03.2021 г. от община Кърджали в съответствие с чл. 90, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс РИК – Кърджали, е получила необходимата информация за броя на подадените заявления по населени места в община Кърджали за 9 ПСИК, а именно:

 1. За гр. Кърджали – 34 бр. избиратели с трайни увреждания.
 2. За с. Бойно, с. Каменарци, с. Кьосево – 17 бр. избиратели с трайни увреждания.
 3. За с. Мост, с. Добриново, с. Черешица, с. Конево – 33 бр. избиратели с трайни увреждания.
 4. За с. Опълченско, с. Айрово, с. Дъждино – 19 бр. избиратели с трайни увреждания.
 5. За с. Широко поле, с. Седловина, с. Жинзифово, с. Орешница, с. Скалище, с. Чифлик – 29 бр. избиратели с трайни увреждания.
 6. За с. Солище, с. Иванци, с. Скърбино, с. Невестино – 11 бр. избиратели с трайни увреждания.
 7. За с. Рани лист, Бели пласт., с. Соколяне, с. Долна Крепост – 23 бр. избиратели с трайни увреждания.
 8. За с. Перперек, с. Калоянци, с. Гнязодово, с. Сватбаре, с. Висока поляна – 32 бр. избиратели с трайни увреждания.
 9. За с. Костино, с. Царевец – 17 бр. избиратели с трайни увреждания.

За тези така посочени и групирани населени места подадените заявления на гражданите с трайни увреждания съгласно са над 10 съгласно чл. 90 ИК.

Видно от текста на обжалваното решение на РИК – Кърджали и протокола от проведеното заседание на 20.03.2021 г. при получена информация за броя на заявленията от граждани с трайни увреждания по населени места комисията немотивирано, необосновано, незаконосъобразно и в противоречие с целта на закона, включително и при неспазване на т. 5 от Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. е ограничила предложените 9 ПСИК на 4 такива, увеличавайки по този начин броя на гражданите с трайно увреждане за вписване в избирателните списъци, а именно:

 1. За гр. Кърджали, с. Бойно, с. Каменарци, с. Кьосево, с. Опълченско, с. Айрово, с. Дъждино – 70 бр. избиратели с трайни увреждания.
 2. За с. Мост, с. Добриново, с. Черешница, с. Конево, с. Широко поле, с. Седловина, с. Жинзифово, с. Орешница, с. Скалище, с. Чифлик – 62 бр. избиратели с трайни увреждания.
 3. За с. Солище, с. Иванци, с. Скърбино, с. Невестино, с. Рани лист, с. Бели пласт, с. Соколяне, с. Долна крепост, с. Костино, с. Царевец – 51 бр. избиратели с трайни увреждания.
 4. За с. Перперек, с. Калоянци, с. Гняздово, с. Сватбаре, с. Висока Поляна – 32 бр. избиратели с трайни увреждания.

Целта на Изборния кодекс съгласно Раздел VІ – „Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия“, е да се създадат благоприятни условия и да се облекчава гласуването на граждани с трайни увреждания чрез ПСИК, а не допълнително да се създават затруднения по отношение на тази категория граждани при прилагането на закона в условията на произвеждане на избори.

В случая, след определянето от РИК само на 4 ПСИК в община Кърджали съгласно Решение № 93-НС от 20.03.2021 г. се създават съществени затруднения както от организационен характер, така и за гласуването на избиратели с трайни увреждания в община Кърджали, свързани с това, че по същество се увеличава времето за обхождане с по-малък брой ПСИК и автомобили на множество населени места, разположени на големи разстояния едно от друго. С повече ПСИК по-бързо и експедитивно се осигурява гласуването на граждани с трайни увреждания, като съответно се намалява времето за чакане и гласуване на тези избиратели с трайни увреждания.

Ето защо, РИК е следвало да се съобрази с броя на подадените заявления по населени места и предложените 9 ПСИК, така както е посочено в писмо с вх. № 195 от 19.03.2021 г. от община Кърджали.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Кърджали.

Решението на РИК – Кърджали подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали, чрез РИК – Кърджали, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения