Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2324-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров – представляващ ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“, срещу решение № 2 МИ от 5 септември 2015 г. на ОИК – Русе

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-902 от 23 септември 2015 г. от Мариян Йорданов Димитров – представляващ партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“, срещу решение № 2 МИ от 5 септември 2015 г. на ОИК – Русе.

В жалбата се прави възражение срещу изписването на наименованието на партия „ГЕРБ“ за отпечатване в бюлетината, като се използва абревиатура ПП ГЕРБ. Жалбоподателят счита, че това е в противоречие с чл. 5, ал. 2 от Закона за политическите партии.  
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена извън срока по чл. 88, ал. 1 от ИК и от лице без правен интерес. В този смисъл жалбата е недопустима.

Решение № 2 МИ от 5 септември 2015 г. на ОИК – Русе, което се оспорва, е обявено на определеното място за обявяване на решенията на ОИК – Русе, съгласно решение № 1 МИ/НР от 5 септември 2015 г. и публикувано на интернет страницата на комисията на 8 септември 2015 г. в 19,35 ч. Жалбата е подадена в ОИК с вх. № 162 от 23 септември 2015 г., т.е. след срока по чл. 88, ал. 1 от ИК.

От извършена служебна проверка е установено, че ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ не е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове в ОИК – Русе. По преписката няма приложени доказателства, които да обосноват правния интерес от оспорване на решението.

С оглед изложените съображения жалбата следва да се остави без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ срещу решение № 2 МИ от 5 септември 2015 г. на ОИК – Русе като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения