Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2323-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ружко Халваджиев срещу регистрацията на Стоян Стефанов Беширов като кандидат за кмет и водач на листата на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за общински съветници от ОИК – Неделино

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-212/2.09.2015 г. от Ружко Халваджиев, заявяващ, че е общински председател на партия ДПС, срещу регистрацията на Стоян Стефанов Беширов като кандидат за кмет и водач на листата на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за общински съветници от ОИК – Неделино. Към жалбата няма приложени писмени доказателства и пълномощно на лицето да действа от името на партия ДПС. В жалбата не се сочат номерата на решенията, които се атакуват. Не се сочат нарушения на Изборния кодекс. Иска се отмяна на извършената регистрация заради „наличие на конфликт на интереси“, тъй като пълномощникът на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ –Здравко Георгиев Беширов бил съпруг на зам.-председателя на ОИК – Неделино – Марияна Беширова.

Жалбата е подадена в срок доколкото решения с № 106 и № 107 на ОИК – Неделино са приети и обявени на 21 септември 2015 г., а жалбата е подадена на 24 септември 2015 г., но е недопустима, тъй като е подадена от лице без представителна власт. Упълномощеният представител за област Смолян, включително за община Неделино, е Салих Аршински. Отделно от това жалбата е неоснователна, поради липса на несъвместимост по смисъла на разпоредбата на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК.

С оглед на изложеното жалбата следва да се остави без разглеждане като недопустима, поради липса на представителна власт.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ружко Халваджиев срещу регистрацията на Стоян Стефанов Беширов като кандидат за кмет и водач на листата на партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за общински съветници от ОИК – Неделино, извършена съответно с решения № 106-МИ и № 107-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – Неделино.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения