Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2323-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 2232-НС от 27 март 2013 г. е регистрирала политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс. С писмо изх. № АУ01-1060 от 29.03.2013 г. и протокол от 29.03.2013 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 2160-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 10 472 избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", не отговаря на условията на закона. Видно от представения протокол на ГД „ГРАО" в МРРБ броят на установените коректни записи е 6880, което не отговаря на условията на чл. 82, ал. 3, т. 7 и Решение № 2160-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2232-НС от 27.03.2013 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 8 от 27.03.2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения