Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2321-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Иванов Бозвелиев – упълномощен представител на ПП „Съюз на демократичните сили“ и председател на общинската структура на ПП „СДС“, срещу решение № 121 от 22 септември 2015 г. на ОИК в община Неделино

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Неделино от Николай Иванов Бозвелиев – упълномощен представител на ПП „Съюз на демократичните сили“ и председател на общинската структура на ПП „СДС“, срещу решение № 121 от 22 септември 2015 г. на ОИК в община Неделино за регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Неделино на коалиция „Реформаторски блок“.

Жалбата е заведена в ОИК – Неделино, под № 37 от 23.09.2015 г. Жалбата е постъпила на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-10-202 от 23.09.2015 г. Към жалбата са приложени: пълномощно № 139/08.09.2015 г. и пълномощно от 24.08.2015 г. Жалбата е комплектувана и изпратена по електронната поща и от ОИК – Неделино, с вх. № МИ-15-887/23.09.2015 г. Представени са: предложение от коалиция „Реформаторски блок“ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите на 25 октомври 2015 г. в община Неделино, подписано от Огнян Стойков Бабачев; пълномощно в полза на Огнян Стойков Бабачев; заявление съгласие от кандидат (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) – 10 бр., по едно от всеки кандидат; декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК (Приложение № 63-МИ) – 10 бр., по една от всеки кандидат; декларация по чл. 400, ал. 1, т. 4 от ИК (Приложение № 64-МИ) – 10 бр., по една от всеки кандидат; протокол № 15 от 22.09.2015 г. от заседание на ОИК в община Неделино.

В изпълнение на дадени указания към коалиция „Реформаторски блок“ на 23 септември 2015 г. в Централната избирателна комисия е депозирано заверено копие на пълномощно от 10.09.2015 г.

На жалбоподателя са дадени указания за представяне на пълномощно, легитимиращо правото му на жалба срещу обжалваното решение. В изпълнение на дадените указания на електронната поща на ЦИК е постъпило отново пълномощно № 139/08.09.2015 г. В същото пълномощно не се съдържат права в полза на упълномощеното лице да подава жалби срещу решения на общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за незаконосъобразно. Същият смята, че регистрираната кандидатска листа, предвид кандидатите, включени в нея, е всъщност листа на ПП „Движение България на гражданите“ и „БСП лява България“. Същият твърди, че като представител на СДС не е канен да участва за обсъждане и предлагане на кандидатите от регистрираната кандидатска листа. Навежда съображения за неистинност на представеното пълномощно в полза на лицето, подписало и представило предложението за регистриране на кандидатската листа от името на коалиция „Реформаторски блок“. Счита, че изписването по различен начин на наименованието на коалиция „Реформаторски блок“ в обжалваното решение е объркващо. В жалбата се съдържа оплакване, че обжалваното решение не съдържа правни и фактически основания за неговото приемане, както и не са представени протоколи от проведени срещи на местно ниво с местните структури на партии, участващи в коалицията, от които да е видно, че същите са взели решение за посочване на кандидати в кандидатската листа. Счита, че едноличното определяне на кандидатската листа от упълномощеното лице Огнян Бабачев е грубо противоречие с коалиционното споразумение на съставните партии от коалиция „Реформаторски блок“.

С решение № 121 от 22 септември 2015 г. ОИК в община Неделино е регистрирала кандидатската листа за общински съветници в община Неделино по предложение на коалиция „Реформаторски блок“. Коалиция „Реформаторски блок“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници в община Неделино на 25 октомври 2015 г. с решение № 60-МИ/НР от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Неделино.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че подадената жалба е нередовна, доколкото в представеното към жалбата пълномощно не се съдържат правомощия в полза на упълномощеното лице да подава жалби срещу решения на ОИК в община Неделино. В дадения на жалбоподателя срок не е отстранена нередовността на жалбата, като не е представено надлежно пълномощно. Предвид изложеното жалбата се явява недопустима.

Независимо от гореизложеното подадената жалба е и неоснователна. Видно от документите, приложени в административната преписка, в общинската избирателна комисия е постъпило предложение от коалиция „Реформаторски блок“ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите в община Неделино на 25 октомври 2015 г. Предложението е съобразно Приложение № 58-МИ от изборните книжа. Към него са приложени за всеки един от кандидатите, включени в кандидатската листа, всички необходими документи съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК. Предложението е подписано и подадено от надлежно упълномощено лице. На упълномощеното лице са предоставени права по реда, предвиден в чл. 6 от предизборното политическо споразумение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. на коалиция от партии „Реформаторски блок“. Изписването на коалиция „Реформаторски блок“ в относно с наименованието ПП „КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ не е съществен порок на решението, обосноваващ неговата отмяна. Несъгласието на жалбоподателя, независимо дали това несъгласие е на упълномощеното лице, подало жалбата, или на ПП „Съюз на демократичните сили“, е правно ирелевантно за законосъобразността на обжалваното решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Николай Иванов Бозвелиев – упълномощен представител на ПП „Съюз на демократичните сили“ и председател на общинската структура на ПП „СДС“, срещу решение № 121 от 22 септември 2015 г. на ОИК в община Неделино, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения