Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2320-МИ
София, 24 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Добрин Петков Иванов – представляващ местна коалиция „Надежда“ срещу решение № 61 от 22 септември 2015 г. на ОИК – Белоградчик, за регистрация за регистрация на кандидатска листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-58 от 23 септември 2015 г. от от Добрин Петков Иванов – представляващ местна коалиция „Надежда“ срещу решение № 61 от 22 септември 2015 г. на ОИК – Белоградчик, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата са приложени копия от удостоверение за настоящ адрес изх. № 592-1 от 29.01.2013 г., издадено от Община Белоградчик и копие от адресна карта за настоящ адрес вх. № 11 от 29.01.2013 г. Жалбата е подадена в срок. На ОИК– Белоградчик са дадени указания да изпрати цялата преписка по обжалваното решение.

По електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-11-58 от 24.09.2015 г. ОИК– Белоградчик е изпратила копие от преписката по решението.

С подадената жалба се оспорва решение № 61 от 22.09.2015 г., с което ОИК– Белоградчик е оказала да регистрира Светлана Бориславова Ангелова за общински съветник в листата на местна коалиция „Надежда“, поради липса на постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Белоградчик. За да постанови отказ за регистрация ОИК– Белоградчик е извършила проверка в Национална база „ГРАО“, от която е установено, че лицето има постоянен и настоящ адрес в Община Чупрене, с. Горни Лом, ул. „Тринадесета“ № 18.

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбата и приложените към нея и в преписката документи намира, че същата е процесуално допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес, като същата се явява и основателна. Видно от приложената справка от 24.09.2015 г. - НБД „Население“ Светлана Бориславова Ангелова е с постоянен и настоящ адрес в Община Чупрене, с. Горни Лом, ул. „Тринадесета“ № 18 от 07.12.2001 г. Последната актуализация на данните в НБД е от 06.02.2012 г. От приложените към жалбата адресна карта за настоящ адрес вх. № 11 от 29.01.2013 г. и удостоверение за настоящ адрес изх. № 592-1 от 29.01.2013 г., издадено от Община Белоградчик се установява, че Светлана Бориславова Ангелова на 29.01.2013 г. е предприела необходимите правни действия за промяна на настоящия й адрес, съгласно чл. 99, ал.2 от ЗГР. Обстоятелството, че общинската администрация не е изпълнила вменените й в закона задължения за актуализацияна НБД „Население“ не може да бъде вменено в отговорност на лицето и да препятствата упражняването на пасивно избирателно право.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 61 от 22 септември 2015 г. на ОИК – Белоградчик, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., в частта с която отказва да регистрира Светлана Бориславова Ангелова за общински съветник в листата на местна коалиция „Надежда“.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Белоградчик, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване чрез ЦИК пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения