Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2320-НС
София, 29 март 2013 г.

ОТНОСНО: заявление вх. № 313/18.03.2013 г. от ПП „СДС“, ПП „Обединени земеделци“, ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и ПП „Българска социалдемократическа партия“

Постъпило е писмо с вх. № 159-НС/25.03.2013 г. от ВАС с приложени към него: определение № 4096/25.03.2013 г. по а.д. № 3904/2013 г. на ВАС, ІV отделение; писмо с изх. № 48-НС/22.03.2013 г. на ЦИК, жалба с вх. № ВАС-3/21.03.2013 г. от ПП „СДС", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия в България" и ПП „Българска социалдемократическа партия" срещу Решение № 2181-НС от 20.03.2013 г. на ЦИК; Решение № 2181-НС/20.03.2013 г. на ЦИК; заявление вх. № 313/18.03.2013 г. на ЦИК; решение за създаване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители в 41-то Народно събрание от 25.05.2009 г.; протокол от заседание на партиите, съставящи „Синята коалиция" от 26.02.2013 г.; копие от нотариална покана от 25.02.2013 г.; покана до ПП „Обединени земеделци" с изх. № 36 от 22.02.2013 г. от Борис Ив. Марков, временно представляващ ПП „СДС", и покани с изх. № 37/22.02.2013 г. до ПП „Българска социалдемокрация" и № 39/22.02.2013 г. до ПП „Радикалдемократическа партия"; пълномощно от Иван Костов в полза на адв. Борислав Илиев Щерев, удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 572/1990 г., по ф.д. 10 398/2007 г.; по ф.д. № 981/1990 г. и по ф.д. № 1661/1997 г.; декларация за образец от подписа на Емил Станев Кабаиванов; препис-извлечения от: протокол № 278/18.03.2013 г. на ЦИК, протокол № 280/20.03.2013 г. на ЦИК; копие от Решение № 4 от 11 май 2011 г.; № 5 от 11 май 2013 г. на ЦИК; пълномощно от Борис Иванов Марков в полза на Емил Станев Кабаиванов; пълномощно от Борис Марков в полза на адв. Диньо Т. Бозаджиев; протокол от съдебно заседание от 25.03.2013 г. по ад. 3904/2013 г. ВАС; ІV отд.

С определение № 4096/25.03.2013 г. ВАС, ІV отделение, е отменил Решение № 2181-НС от 20 март 2013 г. на ЦИК, с което е оставено без разглеждане като недопустимо заявление вх. № 313/18.03.2013 г. с искане да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. Дадено е указание на ЦИК да се произнесе по искането по заявление вх. № 313/18.03.2013 г., което намира за допустимо.

Централната избирателна комисия в изпълнение на указанията на ВС; ІV отделение, разгледа по същество направеното със заявление вх. № 313/18.03.2013 г. искане от ПП „СДС", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия" и ПП „Българска социалдемокрация" и намира същото за неоснователно.

За да постанови своето решение, ЦИК разгледа и съобрази приложените към цитираното по-горе писмо на ВАС, ІV отделение, документи, Решение № 2132-НС/20.02.2013 г. на ЦИК, определение № 2651/25.02.2013 г. по а.д. № 2602/2013 г. на ВАС, ІV отделение, и удостоверение за актуално състояние на ПП „СДС" по ф.д. № 1661/1990 г. от 25.03.2013 г., от което е видно, че Мартин Димитров Димитров е член на Националния изпълнителен съвет на ПП „СДС".

Разглежданото заявление е подадено от името на само четири от петте партии от състава на коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана за участие в изборите за 41-то Народно събрание на 5 юли 2009 г., а именно ПП „СДС", ПП „Обединени земеделци", ПП „Българска социалдемокрация", ПП „Радикалдемократическа партия в България". В заявлението се сочи, че с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. ЦИК е регистрирала коалиция от партии „Синята коалиция", образувана от пет партии - изброените четири заявителки и ПП „Демократи за силна България", създадена с Решение от 25.05.2009 г. и представлявана от Иван Йорданов Костов и Мартин Димитров Димитров само заедно.

Посочени са и други промени, извършени в решението от 25 май 2009 г. за създаване на коалицията, касаещи нейното представителство със замяната на Мартин Димитров Димитров с Емил Станев Кабаиванов, представляващ ПП „СДС" към настоящия момент относно промяната на начина на вземане на решения от коалицията и други.

Искането е ЦИК да впише промяна в Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. относно представителството на „Синята коалиция" чрез замяната на Мартин Димитров Димитров с Емил Станев Кабаиванов.

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 1, т. 9 и 10 от Изборния кодекс правомощията на ЦИК се изчерпват с това да води регистри на партиите и коалициите от партии за всички видове избори, както и да регистрира и обявява партии и коалиции за всички видове избори.

Съдържанието на обстоятелствата, вписвани в този регистър, се определя с образеца за тази изборна книга, приета с решение на съответната ЦИК, и то се изчерпва с вписване на наименованията на политическите партии или коалициите от партии, наличието на заявления за регистрация и приложените към тях книжа според изискванията на действащата към момента разпоредба на закона. Към 2009 г. това е разпоредбата на чл. 50 от ЗИНП, а към настоящия момент това са нормите на чл. 84, ал. 3 и 4 и чл. 26, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс. Отношение към обстоятелствата, които се вписват в решението за регистрация, има и нормата на чл. 26, ал. 1, т. 10 от ИК, съответно чл. 23, ал. 1, т. 7 от ЗИНП. Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК изцяло съответства на тези разпоредби и с диапозитива му е регистрирана „Синята коалиция" (за участие в избори за 41-во Народно събрание) в състав от пет партии. Няма нито диспозитив, нито мотиви относно обстоятелството кои лица я представляват. Този факт е проверяван към момента на подаване на документите, за да бъде извършена преценка дали заявлението отговаря на изискванията на чл. 50 от ЗИНП и е подписано от представляващите коалицията.

Централната избирателна комисия не разполага с правомощия да извършва регистрацията на представляващите партиите и коалициите, както и промяна в решенията за регистрацията на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители след влизането им в сила, извън случаите на допусната техническа грешка.

С решението за регистрацията на коалициите не се извършва регистрация и на техните представляващи.

При прегледа на документите ЦИК констатира, че заявлението е подадено само от името на четири от партиите, регистрирани в състава на „Синята коалиция", и е подписано само от техните представляващи. Няма положени печати на партиите. От приложения протокол от 25 февруари 2013 г. се установява, че при вземане на решението за промяна на единия от представляващите коалиция от партии „Синята коалиция" са гласували само четири от партиите, а именно заявителките. Представляващият ПП „Демократи за силна България" е бил „против".

Коалицията е била създадена за участие в изборите за народни представители в 41-то обикновено Народно събрание, насрочени на 5 юли 2009 г. С решението за създаването й като представляващи коалицията са определени Иван Йорданов Костов и Мартин Димитров Димитров. С Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. Централната избирателна комисия е регистрирала коалиция от партии „Синята коалиция", образувана от ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия в България", ПП „Българска социалдемократическа партия" и ПП „Демократи за силна България" за участие в изборите за народни представители и е вписала коалицията в регистъра на партиите и коалициите за издигане на народни представители в изборите на 5 юли 2009 г. В цитираното решение няма диспозитив относно това кой представлява „Синята коалиция".

От приложеното решение за създаване на коалицията от партии „Синята коалиция" от 25 март 2009 г. се вижда, че не са създадени специални правила за начина на извършване на промени във взетите на тази дата решения, в т.ч. и в представителството на коалицията.

Във всеки един момент след регистрацията си в ЦИК коалицията от партии може да извърши промяна в представителството си. За това свое действие коалицията от партии следва да уведоми с нарочно заявление Централната избирателна комисия.

Редът за промяната на представителството на коалицията може да е определен със самото решение за създаването й или, ако в него няма изрично посочен ред, промяната в представителството може да стане по реда на вземане на решението за създаване на коалицията, т.е. при участието на представители на всички партии, които са я създали. Решението за промяна в представителството следва да бъде взето по начина, по който е взето решението за определяне на представляващите, а именно единодушното съгласие на всички партии. Този начин на вземане на решението за представляващите на коалицията се установява от решението за нейното създаване от 25 май 2009 г., в което липсва гласуване, а всички представляващи на партиите, взели това решение, са се подписали под него.

В същия смисъл ЦИК се е произнесла с Решение № 2132-НС от 20 февруари 2013 г., което е оставено в сила с определение № 2651 от 25 февруари 2013 г. на ВАС, ІV отделение.

Като обсъди заявлението на ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия в България" и ПП „Българска социалдемократическа партия" с вх. № 313/18.03.2013 г., ЦИК констатира, че при вземане на решението за промяна на представителството на „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители в 41-то Народно събрание, са участвали всички партии от коалицията, които са взели решение за създаването й. Решението за промените не е взето единодушно. Обсъжданото заявление с вх. № 313/18.03.2013 г. не е подадено от името на коалицията, а само от името на четири от участващите в нея партии.

Предвид изложеното и обстоятелството, че в Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК липсва диспозитив относно представляващите „Синята коалиция" Централната избирателна комисия не може да извърши промяна в това решение чрез вписване като представляващ коалицията от партии на Емил Станев Кабаиванов на мястото на Мартин Димитров Димитров. Както се посочи по-горе, промяната в представителството следва да бъде заявена пред ЦИК от името на коалицията от партии „Синята коалиция" с приложено към него решение, което да е взето единодушно.

Ето защо и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, като на мястото на Мартин Димитров Димитров като съпредставляващ коалицията бъде вписан Емил Станев Кабаиванов, като неоснователно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения