Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 232
София, 15 юни 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, включващи модифициране на софтуера, предмет на Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между Централната избирателна комисия (ЦИК) и „Сиела Норма“ АД в резултат на обществена поръчка № 04312-2020-0001, и настройване на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на СУЕМГ за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.; предаване на знания на специалисти за използване на системния и приложния софтуер, както и за модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя, съгласно техническата спецификация и условията на договора“, открита с Решение № 217 от 10.06.2021 г., изменено и допълнено с Решение № 219 от 11.06.2021 г. на ЦИК за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, № D125655 от 11.06.2021 г., уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0006, публикувхана в РОП на 11.06.2021 г.

На основание чл. 22, ал.1, т. 6, чл. 108, ал. 1, чл. 112, ал. 8 ЗОП, чл. 65, ал. 1 т. 1 ППЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 217 от 10.06.2021 г., изменено и допълнено с Решение № 219 от 11.06.2021 г. на ЦИК, Заповед № 8-АД от 12.06.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протокол от 12.06.2021 г. и протокол от 14.06.2021 г. от проведените преговори и доклад от 14.06.2021 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 14.06.2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, поради необходимост от неотложно възлагане на поръчката породена от наличието на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП.

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително и местни избори, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия. С укази на президента са насрочени частични избори за кметове на 27 юни 2021 г. С Указ № 130 от 10 май 2021 г. на президента на Република България са насрочени на 11 юли 2021 г. предсрочни избори за народни представители. Като се вземат предвид кратките срокове между влизането в сила на законодателните промени в Изборния кодекс и датите на насрочените избори, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените си съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори. Чрез проведената процедура се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно машинното гласуване в избирателните секции.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно промените в нормативната уредба и насрочените избори, които водят до същественото затрудняване на нормалното изпълнение на предвидените в Изборния кодекс дейности на възложителя (организацията и произвеждането на машинното гласуване) е проведена процедурата по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

В допълнение към фактическата обстановка е действието към настоящия момент на Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, по силата на който са доставени 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства, в пълен комплект с изходния код, които са използвани на произведените на 4 април 2021 г. избори за народни представители. За да бъдат използвани СУЕМГ по посочения по-горе договор за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., е необходимо софтуерът на същите да бъде модифициран, както и да бъдат осигурени дейностите по логистично осигуряване и техническо обслужване.

„Сиела Норма“ АД в качеството си на изпълнител по Договор № 1 от 06.02.2021 г., който към момента на провеждане на процедурата притежава собствеността върху устройствата за гласуване и софтуера, разполага с необходимия капацитет за изпълнение на дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване, включващи модифициране на софтуера и настройване на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на СУЕМГ за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Горепосоченото е мотивирало Централната избирателна комисия в рамките на откритата процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП да покани за преговори „Сиела Норма“ АД.

За провеждане на преговорите с поканения участник „Сиела Норма“ АД със Заповед № 8-АД от 12.06.2021 г. на председателя на ЦИК е назначена комисия. Резултатите от проведените преговори са отразени в протокол от 12.06.2021 г., протокол от 14.06.2021 г. и доклад от 14.06.2021 г. от комисията, утвърден от председателя на ЦИК въз основа на протоколно решение от 14.06.2021 г. на ЦИК.

В хода на преговорите е установено съответствие на предложената от поканения участник цена с максималната прогнозна стойност на поръчката в размер на 4 350 000 лв. (четири милиона триста и петдесет хиляди лева); установено е съответствие на поставените от възложителя условия по предмета на поръчката и постигнатите договорености с поканения участник „Сиела Норма“ АД; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е че за поканения участник „Сиела Норма“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид гореизложеното, Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0006, „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІ. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП с предмет: „Дейности по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, включващи модифициране на софтуера, предмет на Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД в резултат на обществена поръчка № 04312-2020-0001 и настройване на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на СУЕМГ за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.; предаване на знания на специалисти за използване на системния и приложния софтуер, както и за модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя, съгласно техническата спецификация и условията на договора“, на участника „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия и главния счетоводител да подпишат договор със „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580  за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения