Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2319-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-886 от 23.09.2015 г. от Ангел Георгиев Даскалов – упълномощено лице от председателския съвет на КП „България без цензура“, за промяна в ОИК – Велинград. Предлага се на мястото на Даниела Димитрова Петакова – член на ОИК, да бъде назначена Виолета Сергеева Пенина.

Към искането са приложени: заявление от Даниела Димитрова Петакова за освобождаването й като член на комисията по лични причини; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Виолета Сергеева Пенина; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Даниела Димитрова Петакова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Виолета Сергеева Пенина, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения