Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2319-МИ/НР
София, 23 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-886 от 23.09.2015 г. от Ангел Георгиев Даскалов – упълномощено лице от председателския съвет на КП „България без цензура“, за промяна в ОИК – Велинград. Предлага се на мястото на Даниела Димитрова Петакова – член на ОИК, да бъде назначена Виолета Сергеева Пенина.

Към искането са приложени: заявление от Даниела Димитрова Петакова за освобождаването й като член на комисията по лични причини; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Виолета Сергеева Пенина; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Даниела Димитрова Петакова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Виолета Сергеева Пенина, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 26-НС / 17.05.2021

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • всички решения